JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนแต่งหน้าเค้ก
1. ออกแบบลายแต่งหน้าเค้ก เทรนนิ่งพนักงานใต้บังคับบัญชา 2. ควบคุมกระบวนการแต่งหน้าเค้ก หน้างาน ให้งานเดินได้อย่างต่อเนื่อง ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 3. ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้ตามแผนกา...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-50,000 บาท/เดือน
22 เม.ย. 62
2 . Warehouse Supervisor
1. วางแผนงานคลังสินค้าและจัดส่ง 2. ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่พนักงานให้รับเข้า เบิก – จ่าย สินค้าให้เป็นไปตามระบบ FIFO 3. ควบคุมและตรวจสอบจำนวนสินค้า / ผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งไปยังกระบวนการต่อไป...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
22 เม.ย. 62
3 . QA Supervisor
1. รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบและการบริหารระบบคุณภาพของสินค้า 2. ตรวจสอบการดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาต...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
22 เม.ย. 62
4 . จป.วิชาชีพ
- ควบคุมงานความปลอดภัยในโรงงาน - อบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน/พนักงานใหม่/อื่นๆ - จัดทำเอกสารความปลอดภัย/ส่งรายงานจังหวัดตามกฎหมายกำหนด - ตรวจสอบสภาพแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
22 เม.ย. 62
5 . ผู้จัดการสาขาท่าเรือ/ผู้จัดการศูนย์ของฝาก
- บริหารยอดขาย และผลกำไรของสาขา ให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน และนำส่งเงินยอดขายสาขาประจำวัน พร้อมรายงานผล - พัฒนาพนักงานในสาขาตามแผนการฝึกอบรมของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
22 เม.ย. 62
6 . R&D Supervisor
- ร่วมกับฝ่ายขายเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - รับข้อมูลจากผู้ร้องขอการพัฒนาสินค้าและประเมินร่วมความเสี่ยงในการพัฒนาร่วมกับฝ่ายผลิต - ออกแบบและวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
22 เม.ย. 62
7 . Production Leader
1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. เป็นพี่เลี้ยง เทรนพนักงานปฏิบัติงานหน้างานให้ถูกต้องตามวิธีการ ด...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท/เดือน
22 เม.ย. 62
8 . Electrical Engineer
- ศึกษา กำหนดรายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมและแก้ไขเชิงป้องกัน ผ่านโปรแกรม PM - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงแก้ไขปรับปรุงและเชิงป้องกัน - ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
22 เม.ย. 62
9 . คนขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.ขับรถให้ผู้บริหาร ไปยังสถานที่ต่างๆตามที่มีคำสั่ง (กาญจนบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล) 2.ดูแลความสะอาดของรถให้สะอาดอยู่เสมอ 3.ตรวจดูสภาพรถที่ใช้โดยรวม

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 -. ไม่รวม OT
22 เม.ย. 62
10 . Production Supervisor
1. ควบคุม ดูแล แลตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. จัดทำ balance line 4. บริหารกำลังคนใต้บังคับบัญชา ให้เกิดประสิทธิภาพ (40 ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
22 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ