JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1.บันทึกการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายในส่วนงานสาขาทั้งหมด 2.จัดเตรียมเงินทดรองจ่าย ตามการเบิกของแต่ละสาขา 3.รับวางบิลจากคู่ค้าในส่วนงานสาขาทั้งหมด 4.ตัดชำระหนี้เจ้าหนี้ และ Interface bank ข้อมูลการจ่ายส่ง...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท/เดือน
19 ก.พ. 62
2 . QA Supervisor
1. รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบและการบริหารระบบคุณภาพของสินค้า 2. ตรวจสอบการดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาต...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
19 ก.พ. 62
3 . Area Manager
• บริหารทีมผู้จัดการสาขาเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด • วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย • พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท/เดือน
19 ก.พ. 62
4 . จป.วิชาชีพ
- ควบคุมงานความปลอดภัยในโรงงาน - อบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน/พนักงานใหม่/อื่นๆ - จัดทำเอกสารความปลอดภัย/ส่งรายงานจังหวัดตามกฎหมายกำหนด - ตรวจสอบสภาพแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
19 ก.พ. 62
5 . ผู้จัดการสาขา กาญจนบุรี/ศูนย์ของฝาก
- บริหารยอดขาย และผลกำไรของสาขา ให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน และนำส่งเงินยอดขายสาขาประจำวัน พร้อมรายงานผล - พัฒนาพนักงานในสาขาตามแผนการฝึกอบรมของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
19 ก.พ. 62
6 . Auditor
- ตรวจสอบสต็อคสินค้าภายในสาขา - ตรวจสอบบัญชีรายรับ รายจ่าย ยอดขายแต่ละสาขา - ตรวจสอบการบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท/เดือน
19 ก.พ. 62
7 . R&D Supervisor
- ร่วมกับฝ่ายขายเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - รับข้อมูลจากผู้ร้องขอการพัฒนาสินค้าและประเมินร่วมความเสี่ยงในการพัฒนาร่วมกับฝ่ายผลิต - ออกแบบและวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
19 ก.พ. 62
8 . Production Leader
1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. เป็นพี่เลี้ยง เทรนพนักงานปฏิบัติงานหน้างานให้ถูกต้องตามวิธีการ ด...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท/เดือน
19 ก.พ. 62
9 . Mechanical Engineer
1. ทำการศึกษา กำหนดรายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมผ่านโปรแกรม PM 2. จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงแก้ไขปรับปรุงและแก้ไขเชิงป้องกัน 3. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
19 ก.พ. 62
10 . Production Supervisor
1. ควบคุม ดูแล แลตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. จัดทำ balance line 4. บริหารกำลังคนใต้บังคับบัญชา ให้เกิดประสิทธิภาพ (40 ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
19 ก.พ. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ