เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 ก.พ. 61

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 ก.พ. 61

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
4 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตพิมพ์
1.บริหาร จัดการ การดำเนินการผลิต เพื่อให้ยอดการผลิต เป็นไปตามแผนการผลิตและเป้าหมายที่วางไว้ 2.บริหารจัดการเรื่องของเสีย เพื่อให้ยอดของเสียเป็นไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ 3. บริหารจัดการเรื่องปร...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
5 . พนักงานผู้ประสานงานฝ่ายขาย
1.รับผิดชอบดูแลและประสานงานในการดูแลผลิตภัณฑ์ ของบริษัท 2.ช่วยดูแลงานด้านงานเอกสารต่างๆ ของแผนก เช่น จัดทำใบเสนอราคาแทนพนักงานขาย (ในบางกรณี),เอกสารสัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า 3.เ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
6 . วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความ ต้องการของลูกค้า 2. ทดลอง วิจัยและพัฒนาสูตรการผลิต เพื่อปรับปรุงคุณภาพ หรือประสิทธิภาพของสูตรการผลิต รองรับความผันผวนของ ราคาวัตถุดิบต่า...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
7 . วิศวกรจัดซื้อ
1.) ดำเนินการจัดหาตามใบขอซื้อที่ได้รับมอบหมายและทันความต้องการ 2.) ต่อรอง ราคา และ ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าให้ตรงตามตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3.) ดูแลประสานงานการขนส่งอะไหล่และสินค้าจากผู้ขายมาส่งที...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
8 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (ระยอง)
สามารถทำงานเป็นกะได้

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
10 . วิศวกรการพิมพ์รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายของแผน การผลิต -ควบคุมการใช้เอกสารตามระบบ ISO. -ควบคุมดูแลระเบียบวินัยและหน้าที่รับผิดชอบผู้ใต้บังคับบัญชา -ตรวจสอบ ดูแล ระบบ GMP. HACCP. ของหน่วยงาน

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.พ. 61
11 . พนักงานเช็คเกอร์/คลังสินค้า
-ตรวจสอบการรับ-จัดเก็บ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้อง,มีคุณภาพตามมาตรฐานของระบบ -ควบคุม ดูแล การดำเนินการในการเบิก-จ่ายสินค้าสำเร็จรูป ให้ ขนส่ง และลูกค้า -จัดทำบันทึกการตรวจนับผลิตภัณฑ์ (บันทึกการตรวจนับสิน...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 ก.พ. 61

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 ก.พ. 61
14 . ธุรการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสารตามแผนการผลิต บันทึกการทำโอทีพนักงาน เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เช็คสต๊อกในไลน์การผลิต สรุปรายงานประจำเดือน งานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ระยอง)
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน หรื...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ