JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
-วางแผนงานโครงการและมาตราการด้านความปลอดภัย -ตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยจากการทำงานพร้อมทั้งหาแนวทางป้องกัน -รวบรวมสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
2 . IT Support/Programmerรับสมัครด่วน !
- ดูแลความรับผิดรับผิดชอบงานติดตั้ง ปรับปรุง งานด้าน Hardware,Software,Network,Server - ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ตามแผนงานที่กำหนอ - ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร - สามารถเดินทาง...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)รับสมัครด่วน !
- คิดค้น,ออกแบบและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาเครื่องจักร&อุปกรณ์ พัฒนาระบบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น - สรรหาแนวคิด วิชาการ หรือเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในงานพัฒนาต่างๆคิดค...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ดำเนินการจัดทำงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ -ดูแลงานด้านเทคนิคเพื่อให้การผลิตที่ได้คุณภาพ -ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน -ดูแลควบคุมการผลิตทั้งหมด รวมถึงบุคลากรให้เป็นไปต...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Sep 19
5 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
ศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์ วิธีการ ขบวนการ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพือเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัย ลดการสูญเสีย ในการผลิต

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-25,000
17 Sep 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs