JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  14 Positions      
Sort By 
1 . Supervisor (โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน)
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของเพื่อจัดส่งเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานเข้าไซด์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary N/A
16 Jun 18
2 . Sale Marketing Supervisor รับสมัครด่วน !
- Keep relation with Consultant,Designer or Project owner. - Expand sale to exist current customers and new customers. - Build up sale to Target plan.

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary N/A
16 Jun 18
3 . Shipping officer / จัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- เขียน อ่าน เอกสารและEmail ภาษาอังกฤษ - สามารถสนทนา ประสานงานกับลูกค้าต่างชาติได้ - จัดทำเอกสารต่าง เช่น Invoice , Packing List การขนส่ง - มีความรู็ด้าน ซื้อ - ขายต่างประเทศ และการขนส่ง ทางรถและเร...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary N/A
16 Jun 18
4 . จป.เทคนิค
-วิเคราะห์แผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆและเสนอแผนมาตรการด้านความปลอดภัยกับผู้บริหาร -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน -แนะนำฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้ปฎิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอด...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary N/A
16 Jun 18
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
1. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 2. พิมพ์ และจัดเก็บเอกสาร 3. ควบคุม ดูแล การเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในโครงการให้สอดคล้องตามความเป็นจริง 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary N/A
16 Jun 18
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้,ตั้งหนี้,ทำใบสำคัญจ่าย 2.กระทบยอดเจ้าหนี้ & GL 3.ทำรายการตั้งเบิก,เคลียร์ยอดเงินสดย่อยไซด์งานต่างประเทศ 4.รายงานเจ้าหนี้รายตัว,กระทบยอดเจ้าหนี้ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary N/A
16 Jun 18
7 . Senior Supervisor (ควบคุมงานตกแต่งภายใน,ก่อสร้าง )
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของ เพื่อจัดส่งของเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานที่ส่งเข้าไซท์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
16 Jun 18
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าหน่วยงาน
- ดูแลรับผิดชอบ การรับ - เบิกจ่าย สินค้าให้ถูกต้องตามเอกสาร - ตรวจนับสต๊อคสินค้า และจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary 15,000
16 Jun 18
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินราคา (Estimator/Quantity Surveyor)
- ถอดแบบแยกเนื้องาน ประเมินราคางานตกแต่งภายใน - ถอดแบบแยกสอบราคางานจัดจ้าง และจัดซื้องานตกแต่งภายใน - ประเมินราคา อ่านแบบและ BOQ - สรุปต้นทุนของโครงการ งานตกแต่งภายใน

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
16 Jun 18
10 . เจ้าหน้าที่แยกเนื้องาน / คิดราคางานตกแต่งภายใน
- สอบราคางานสั่งทำตามแบบ และเช็คราคาวัสดุที่ต้องจัดซื้อ - กรอกปริมาณลงตาราง BOQ (ฟอร์มกรอกราคา) - กรอกราคาลงตาราง BOQ โดยมีการจัดทำ Back up ราคาไว้ (หลักฐานการคำนวณ) - ตรวจทานความถูกต้อง นำเสนอผู้อ...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
16 Jun 18
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการไซต์งานต่างประเทศ (เพศชาย สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร เช็คอีเมล์ - ประสานงานการตั้งเบิกเงินสดย่อยหน้าไซต์ - ดูแลการเข้า-ออกงาน เก็บลายนิ้วมือ จ่ายเบี้ยเลี้ยง - คุมการเดินทางเข้า-ออก ประเทศ ประสานงานการจัดทำพาสปอร์ต บอร์ดเดอร์พาส - ดูแล...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 17,000 - 20,000 บาท
16 Jun 18
12 . เจ้าหน้าที่ขยายแบบ/เขียนแบบ Auto cad
- เขียนแบบตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม AUTO-CAD หรืออื่นๆ - อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และขยายแบบ

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 18
13 . พนักงานขับรถขนส่งรับสมัครด่วน !
ขับรถรับ/ส่ง ช่าง คนงาน ตามไซด์งานในกรุงเทพฯ, ขับรถส่งของไปตามไซด์งานต่างๆของบริษัทฯ ฯลฯ

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
16 Jun 18

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
1 อัตรา
Salary N/A
16 Jun 18
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs