JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
-วางแผนและแนะนำ กำกับดูแล บริหารจัดการทีมงานจัดซื้อต่างประเทศให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ประสานงานภายในกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Mar 19
2 . หัวหน้าแผนกขาย (วัตถุดิบเครื่องสำอาง ) รับสมัครด่วน !
-วางแผนการขายและแนะนำ บริหารจัดการทีมขายให้เป็นไปตามแผน -ออกเยี่ยมลูกค้า รักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ -บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -จัดทำรายงานการขาย /วิเคราะห์การตลาด

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Mar 19
3 . ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบเครื่องสำอาง) รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขายและแนะนำกำกับดูแล บริหารจัดการงานในแผนกผลิตภัณฑ์ - ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับทีมงานและสื่อสารกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กับผู้ขายทั้งภายในและต่างประ...

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
24 Mar 19
4 . เจ้าหน้าที่ขาย (วัตถุดิบเครื่องสำอาง ) รับสมัครด่วน !
-นำเสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า /ปิดการขาย -รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ร่วมจัดทำและดำเนินการตามแผนการตลาด -สามารถขยายฐานหาลูกค้าใหม่ได้

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Mar 19
5 . เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ ( สารปรุงแต่งอาหาร )รับสมัครด่วน !
- หาวัตถุดิบ สินค้าใหม่ สินค้าทดแทน - จัดทำเอกสารและนำเสนอเพื่อปิดการขายร่วมกับแผนกขาย - ทำ appilcation และขึ้นทะเบียนอาหาร - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
24 Mar 19
6 . เจ้าหน้าที่ขาย (สารปรุงแต่งอาหาร)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขาย - ออกเยี่ยมลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดสินค้าตัวอย่างและเสนอขายพร้อมข้อมูลสินค้า

บริษัท อดินพ จำกัด
2 อัตรา
24 Mar 19
7 . หัวหน้าแผนกขาย ( สารปรุงแต่งอาหาร ) รับสมัครด่วน !
• วางแผนการขายและแนะนำ บริหารจัดการทีมขายให้เป็นไปตามแผน • ออกเยี่ยมลูกค้า รักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ • บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Mar 19
8 . หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบยา ) รับสมัครด่วน !
-นำเสนอ/อบรมรายละเอียดผลิตภัณฑ์เชิงวิชาการ -วางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ -ตอบแบบสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า -สนับสนุนดูแลควบคุมติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Mar 19
9 . หัวหน้าแผนกขาย (วัตถุดิบยา ) รับสมัครด่วน !
-บริหารทีมขาย -วางแผนการเยี่ยมลูกค้า/ออกเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ -จัดทำรายงานการขาย -หาข้อมูลการตลาด/วิเคราะห์ตลาด/วางแผนการตลาด

บริษัท อดินพ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Mar 19
10 . หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์สารปรุงแต่งอาหาร
- พัฒนาวัตถุดิบสำหรับขายในอุตสาหกรรมอาหาร - ดูแลลูกค้าหลังการขาย - ติดต่อหน่วยงานราชการ อย. - พบลูกค้าพร้อมเจ้าหน้าที่ขายเพื่อนำเสนอสินค้าและปิดการขาย

บริษัท อดินพ จำกัด
2 อัตรา
24 Mar 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs