JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  9 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1. ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เช่า และการจัดงานในศูนย์การค้าทั้งหมด โดยการประกาศเสียงตามสาย 2. อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือกับผู้ใช้บริการ เช่น การให้บริการรถเข็...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสุขาภิบาล
บริหารงานของแผนกสุขาภิบาล ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อสรุป ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท รับผิดชอบการวางแผนงานและควบคุมระบบสุขาภิบาลเพื่อสนับสนุนระบบการทำงานต่าง ๆ ของฝ่ายวิศวกรรมให้เป็นไปอย่างมีประ...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
3 . หัวหน้าหน่วยควบคุมการจราจรรับสมัครด่วน !
อำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในลานจอด และบริเวณรอบอาคาร ตามมาตรการของบริษัท ตรวจสอบความผิดปกติและสอบสวนผู้ต้องสงสัยของพื้นที่ทั้งในอาคารและบริเวณรอบอาคาร รวมถึงประสานงานแจ้งผู้บังคับบัญชา ร่วมพิจารณาค...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
1. ดำเนินงานตามแผนการจัดโปรโมชั่นเสริมจากโปรโมชั่นหลัก เช่น Sectional Promotion เป็นต้น 2. ประสานงานการจัดโปรโมชั่นกับผู้เช่าภายในศูนย์การค้า เช่น การส่งเอกสารการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับผู้เช่า / การ...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
5 . ช่างสุขาภิบาล
รับผิดชอบดูแลการทำงานของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาล ตรวจสอบการติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลสำหรับการตกแต่งพื้นที่ของผู้เช่า บำรุงรักษาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแก้ไขปัญหาฉุกเฉินของงานระบบส...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
23 Aug 19
6 . ช่างเทคนิคอาวุโสไฟฟ้า
- รับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า - ควบคุมการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสำหรับการตกแต่งพื้นที่ของผู้เช่า - ตรวจสอบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแก้ไขปัญหาฉุกเฉินของงานระบบไ...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
23 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ผู้เช่าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่จะเช่าพื้นที่ เข้าชมพื้นที่ - รับข้อมูล ความต้องการ และตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะเช่าพื้นที่ - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบพื้นที่เช่า - ดูแล ตรวจสอบ ให้ผู้...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
8 . พนักงานรักษาความปลอดภัย
- รับผิดชอบควบคุมระบบ CCTV ภายในและบริเวณรอบศูนย์การค้า - ประสานงานกรณีพบเหตุร้ายและสิ่งผิดปกติ - ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบ CCTV - ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญรอบพื้นที่ศูนย์การค้า

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่อาวุโสพื้นเช่า
- ดำเนินการสำรวจร้านค้าในตลาดคู่แข่งเพื่อคัดเลือกร้านค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ศูนย์การค้ากำหนด เช่น ร้านค้าที่สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการ และร้านค้าที่มีศักยภาพในตลาดเป็นต้น - นำเสนอขายพื้นที่ร้า...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs