JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของบริษัท - กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในฝ่าย - ร่วมกับผู้ใช้งานกำหน...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบกาณ์
21 Aug 19
2 . เช็คเกอร์/Checker
- ตรวจเช็ค ตรวจนับสินค้าขณะทำการรับสินค้า - เบิก-จ่ายสินค้าประจำวัน - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
3 อัตรา
Salary ค่าจ้างวันละ 325 บาท + OT
20 Aug 19
3 . หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำโรงงาน อ.สามพราน จ.นครปฐมรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่าย - บันทึกบัญชี JV - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และรายการปรับปรุงต่างๆ - ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบ ปรับปรุงรายงานต่างๆ ณ วันสิ้นงวด - ดูแลสต๊อกสินค้า - ทำงานว...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
20 Aug 19
4 . Environment and Safety Manager
- บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ - บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย - ควบคุม ดูแล การกำจัดของเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - ควบคุม ดูแล ปรับปรุง งานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงา...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
19 Aug 19
5 . ช่างเทคนิค ประจำ อ.เมือง จ.นครปฐมรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสัญญาโครงการ แบบแปลน และเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ - วางแผนกำลังคน เครื่องจักรต่างๆ แผนงานรายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า - ตรวจสอบแผนงาน,กำกับควบคุมงานทางด้านวิศวกรรมของ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
7 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
17 Aug 19
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
1.บริหารและสร้างยอดขายของสินค้าต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.วางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และการบริหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ 3.ติดตามตรวจสอบผลการขายของทีม แ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
17 Aug 19
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
- รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขาย - บริหารทีมขาย และบริหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ - บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า - ติดตามตรวจสอบผลการขายของทีม - วางแผนเพิ่มยอดขายให้บริษัท

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย รับสมัครด่วน !
- รับและทำตาราง Order สินค้า - ติดต่อประสานงานลูกค้าทั้งภายในและภายนอก - แก้ไขปัญหาหน้างานเกี่ยวกับลูกค้าเบื้องต้น - ติดตามยอดเงินค้างจากลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 Aug 19
9 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐมรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ (Detection) ผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - จัดทำบันทึกการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบส่งผู้บริหาร โดยเน้นการทำงาน ไปที่...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
7 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- วางแผนและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย - ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา (ประจำ อ.เมือง 1 อัตรา และ อ.สามพราน 1 อัตรา)
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
17 Aug 19
11 . พนักงานขับรถส่วนกลาง
- ขับรถส่วนกลางตามการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ - ดูแลรักษา ทำความสะอาดรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
16 Aug 19
12 . Export Sales Supervisor
- Prepare and deliver appropriate presentations on products/ services to clients. - Create appropriate selling presentation of product detail. - Participate on behalf of the company in exhibitions o...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 Position
Salary N/A
16 Aug 19
13 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ - เชื่อมไฟฟ้าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ - ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป - ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ดูแลอุปกรณ์เครื่อ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Aug 19
14 . หัวหน้าส่วนขาย
- เสนอขายสินค้าของบริษัท และเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย - เปิดการขายตลาด Local หรือผู้ประกอบการที่จะนำสินค้าไปประกอบอาชีพ - รับผิดชอบในการติดตามเก็บหนี้ - ติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า - ปฏิบัต...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่าย 2.บันทึกบัญชี 3.จัดเก็บเอกสาร ทำทะเบียนบัญชี 4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 5.ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 6.ตรวจสอบ ปรับปรุงรายงานต่างๆ ณ วันสิ้นงวด 7.ควบคุม ตรวจสอบสต๊อก...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Aug 19
16 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
- วางแผนและควบคุมงานคลังสินค้าในการรับสินค้า จัดเก็บ และจ่ายออก - บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - วางแผนการใช้อัตรากำลังคน และการใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างเหมาะสม - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความร...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
16 Aug 19
17 . ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
1.จัดทำ Cash flow ของบริษัท 2.วางแผนการรับ จ่ายเงิน วิเคราะห์และควบคุมแผนการเงิน 3.ติดต่อประสานงานและตรวจสอบการหักจ่ายเงินกับธนาคารวงเงินสินเชื่อต่างๆ 4.ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารเกี่ย...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 Aug 19
18 . ล่ามภาษาพม่า ประจำ อ.เมือง จ.นครปฐม
1.ทำรายงาน แปลเอกสารภาษาพม่า 2.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก เช่น กรมการจัดหางาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานประกันสังคม 3.ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย กระบวนการทำงาน แนวทางการปฏิบัติงาน แก่แร...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Aug 19
19 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการรับสมัครด่วน !
• ผลักดันงานตามหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในทุกๆ ด้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น วางแผนอัตรากำลัง / พัฒนาระบบสวัสดิการ / จัดทำบทลงโทษ และใช้งานจริงจัง • พัฒนาศักยภาพพนักงานทั้งในเรื่องความรู้ รวมถ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
16 Aug 19
20 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำโรงงานนครปฐม
- จัดทำ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน - บริหารและวิเคราะห์การปิดงบการเงิน, งบ Consolidate ตามมาตรฐานการบัญชี - วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักภาษีอากร และสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ -...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Aug 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs