JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- ดูแลรับผิดชอบการสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบทั้งหมด - ดูแลรับผิดชอบสต๊อกสินค้าที่มีอยู่ให้ตรงตามความเป็นจริง - สรุปรายงานสต๊อกทุกสิ้นเดือนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท
21 Aug 19
2 . General Manager
1.บริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ต่ำกว่า 10 สาขา 2.วางแผนการขาย และการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.วางแผนการดำเนินงานของทางร้าน และควบคุมต้นทุนเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.เพิ่มมาตรฐานก...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 150,000 - 200,000
21 Aug 19
3 . Chef เชฟอาหารไทยจีน
- ดูแลความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร - ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของอาหาร - วางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดขอบเขตลักษณะโครงสร้างงาน - ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้บรรลุตามเป้าหม...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
2 Position
Salary 20,000-25,000 บาท
21 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพอาวุโส (Senior Quality Control)
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - แก้ปัญหางานในกระบวนการผลิตเมื่อพบจุดบกพร่อง - กำหนดนโยบายระบบบริหารด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ - ทบทวนและอนุมัติการเปล...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท
21 Aug 19
5 . กุ๊ก และผู้ช่วยกุ๊ก
- จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ เพื่อประกอบอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน - ประกอบอาหารตามออเดอร์ - ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์และสภาพภายในห้องครัว ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ควบ...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
4 อัตรา
Salary รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป
21 Aug 19
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (สาขาสนามบินดอนเมือง,สนามบินสุวรรณภูมิ)
- ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย/รายได้ ภายในสาขา เช่น ต้นทุนค่าแรง,ยอดขาย,ต้นทุนขาย ให้อยู่ในยอดของการประมาณการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ - ติดตามตรวจสอบงานที่มอบหมายให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งช่วยดูแลพนักงาน...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
21 Aug 19
7 . ผู้จัดการร้าน (Restaurant Manager) ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
1.ดูแลร้านอาหารในด้านการบริหารงาน (Management) ร่วมสร้างแผนกลยุทธ์ตารางการทํางาน การจัดสรรคบุคลากรให้เพียงพอต่อการทำงาน ควบคุมค่าใช้จ่าย / รายได้ ภายในสาขา 2.ดูแลเรื่องการดําเนินการ (Operation) ให้มี...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
2 อัตรา
Salary รายได้รวม 25,000 - 35,000 บาทขึ้นไป
21 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย - ประสานงานและติดตามงาน - ทำเช็ค รับเช็ค จ่ายเช็ค วางบิล - ภาษี - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท
21 Aug 19
9 . Executive Chef
- วางแผนการปฏิบัติงาน - ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้งานบรรลุตามเป้าหมาย - มีอำนาจในการตัดสินใจต่างๆ บนพื้นฐานของงานอาชีพ - การจัดการต่างๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เช่น ก...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
2 อัตรา
Salary 50,000 ขึ้นไป
21 Aug 19
10 . พนักงานเสิร์ฟ รับสมัครด่วน !
พนักงานเสิร์ฟ - คอยบริการ แก้ปัญหา อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า - จดจำรายการอาหาร มีทักษะการเสิร์ฟที่ถูกต้อง - หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส่ พร้อมให้บริการ ผู้ช่วยกุ๊ก - จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ วัตถ...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000บาทขึ้นไป (รายได้รวม)
21 Aug 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs