JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิค (Extruder)
-ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา -ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นและตามแผนPM -ปฏิบัติงานตามWI ที่กำหนดไว้ -ดูแลตรวจเช็คเครื่องจักรและลงบันทึกตามเอกสารที่กำหนดไว้ -ขึ้นลงแม่พิมพ์ตามแผนก...

บริษัท วูจุง จำกัด
5 อัตรา ด่วน!
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
1.ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ 2.ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอดเวลาปฏิบัติงาน 3.ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยา...

บริษัท วูจุง จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
3 . IPQC ตรวจสอบในกระบวนการผลิต
1.ตรวจสอบชิ้นงานให้ตรงตามมาตรฐาน 2.เช็ครายละเอียดของงานตามตัวอย่างมาตรฐานที่กำหนด 3.แจ้งรายละเอียดปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานในแผนกทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที 4.แยกรายละเอียดชิ้นงานที่มีปัญหา...

บริษัท วูจุง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแล และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น และตามแผน PM 2.ปฎิบัติงานตาม WI ที่กำหนดไว้ 3.ดูแลตรวจเช็คเครื่องจักร และลงบันทึกตามเอกสารที่กำหนดไว้ 4.ดูแล และซ่อมแซมเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 5.ตรวจเ...

บริษัท วูจุง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
1.มีหน้าที่รับวัตถุดิบ(Material&FG)ขาเข้า และตรวจสอบจำนวน บรรจุภัณฑ์ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ โดยการตรวจสอบต้องอ้างอิงจากใบสั่งซื้อสินค้า(PO)หรือเอกสาร FG จากฝ่ายผลิต 2.จัดวางวัตถุดิบ (Material&...

บริษัท วูจุง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs