JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
1.ขับรถรับส่งผู้บริหารไปยังสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.รักษาความสะอาดให้รถพร้อมใช้ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Feb 18
2 . หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ
1.รวบรวมข้อมูลผลวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานการผลิตประจำวัน 2.ดูแลกระบวนการวิเคราะห์ตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง จนถึงรายงานผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้องทันต่อการควบคุมกระบวนการผลิต 3.ควบคุมการสุ่มอ้อยและวิเคราะห...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Feb 18
3 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
1.วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ และระยะเวลาทำงาน 4.งา...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Feb 18
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.จัดทำสื่ออบรม และจัดเตรียมหลักสูตร 2.รับผิดชอบงานด้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับองค์กร 3.วางแผนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 4.ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน 5.ประสานงานแก้ไขข้อร้องเรียน และสามาร...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Feb 18
5 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรม
1.บริหารความคืบหน้างานโครงการให้เป็นไปตาม Master Plan 2.บริหารคุณภาพงานโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานวิศกรรม 3.บริหารงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4.บริหารความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงก...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Feb 18
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs