JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  20 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนงานติดตั้งและซ่อม / Planning Officerรับสมัครด่วน !
1. ประสานงานติดตั้งใหม่ 2. ประสานงานนัดงานติดตั้งย้ายคัน 3. ประสานงานนัดงานซ่อม 4. ติดตามงานค้าง ติดตั้งใหม่ 5. ติดตามงานค้างติดตั้งย้ายคัน 6. ติดตามงานค้าง ซ่อม 7. สรุปรายงานการวางแผนงานรายงานผ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000 - 16,000 บาท
21 Feb 18
2 . Service & Operation (Director/Assistant)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ปัญหางานบริการ 2. ปลูกจิตสำนึก ให้พนักงานสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้านงานบริการ 3. ตรวจสอบ และกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริการ 4. สรรหาพนักงานบริการแและปฏิบัติการ 5. วางเป้าหมายกา...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
21 Feb 18
3 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย / Sales Support Officer ( รับเฉพาะผู้จบด้าน IT)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการเช่น Comply Table, Datasheet , Highlight รายละเอียด Datasheet ตาม TOR 2.ประสานงานกับ Supplier เพื่อสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์ 3.จัดทำเอกสารร่างของบตามโครงการที่...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
21 Feb 18
4 . ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (GPS Tracking,IoT) / R&D Hardware Managerรับสมัครด่วน !
1. รับมอบหมายนโยบายและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี 2. ดูแลทีมงานให้สามารถพัฒนางานได้ตรงตามแผนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สางแผนไว้ 3. ร่วมวางแผนกำหนดทิศทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
21 Feb 18
5 . หัวหน้าแม่บ้านรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมกำกับดูแลการทำงานของแม่บ้าน 2.ดูแลการจัดเลี้ยงและรับรองแขกผู้ใหญ่

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000 บาท
21 Feb 18
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม / Firmware Design Officerรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์, ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา หรือให้ความแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงพิจารณาการพัฒนาโปรแกรม (ในเบื้องต้น) ก่อนส่งมอบให้หัวหน้างานพิจารณา 2. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์เดิม และพัฒนาผลิตภั...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 30,000
21 Feb 18
7 . เจ้าหน้าบัญชี-การเงิน /Accounting&Finance Officerรับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คข้อมูลเงินฝากธนาคาร/เช็ค และเงินสดรับ กับรายการลูกหนี้คงค้างในระบบ และออกใบเสร็จการรับเงิน 2. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และลูกค้า เกี่ยวกับการรับชำระเงิน การตรวจสอบเอกสารทางการเงินต่าง ๆ ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
3 Position
Salary 10,000 - 16,000 บาท
21 Feb 18
8 . พนักงานขาย / Key Account Executive ประจำภาอีสานรับสมัครด่วน !
1.เปิดลูกค้าใหม่ 2.รักษายอดลูกค้าเดิม 3.นำเสนอสินค้าและบริการ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทฯ เพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5.ติดตามหนี้จากการขาย 6.จัดทำ Forecast ยอดขาย รายเ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 9,000 - 25,000 บาท
21 Feb 18
9 . พนักงานขาย / Key Account Executive ประจำภาคกลางรับสมัครด่วน !
1.เปิดลูกค้าใหม่ 2.รักษายอดลูกค้าเดิม 3.นำเสนอสินค้าและบริการ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทฯ เพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5.ติดตามหนี้จากการขาย 6.จัดทำ Forecast ยอดขาย รายเ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 9,000 - 25,000 บาท
21 Feb 18
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาโปรแกรม / Web Programmer ( PHP or JavaScript Skills)รับสมัครด่วน !
1.พัฒนาปรับปรุงหรือสร้างโปรแกรมเวปใหม่ให้มีความสามารถที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. วิจัยและค้นหาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ 3. ทดสอบโปรแกรมที่ทำการพัฒนาขึ้น 4. ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
3 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
21 Feb 18
11 . โปรแกรมเมอร์แอพลิเคชั่น / Mobile App Programmer ( Android or IOS )รับสมัครด่วน !
1. พัฒนาปรับปรุงหรือสร้างโปรแกรมแอพลิเคชั่นใหม่ให้มีความสามารถที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. วิจัยและค้นหาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ 3. ทดสอบโปรแกรมที่ทำการพัฒนา...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 Position
Salary ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
21 Feb 18
12 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ / Telesales ประจำสาขาระยองรับสมัครด่วน !
1.ทำใบงานสั่งซื้อเข้าระบบ ERP 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบรืษัทฯ เพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานกับลูกค้าแทนพนักงานขาย 4.ช่วยรับเรื่องกรณีลูกค้าประสบปัญหา 5.ช่วยติดตามหน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 12,000 - 16,000 บาท
21 Feb 18
13 . เจ้าหน้าที่ IT Support / IT Support Officer (On Site)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และ การแก้ไขปัญหาการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษํัทฯได้อย่างต่อเนื่อง, เก็บบันทึกประวัติลูกค้า และติดตามโปรเจคต่าง...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
21 Feb 18
14 . เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า/ Helpdesk Support (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
1. แก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งอีเมล์ และแนะนำวิธีการใช้งาน 2. ประสานงานแผนกต่างๆ Support IT , PC , Sales และช่างเทคนิคเพื่อแก้ปัญหา 3. ประสานงานแผนกต่างๆ Support และ ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
21 Feb 18
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป / Procurement Staff (Local&Oversea)รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่ตรวจสอบใบขอซื้อของแผนกต่างๆที่ทำการขอให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯก่อนทำการเปิดใบสั่งซื้อ 2.ทำหน้าที่จัดหา Supplier รายใหม่ พร้อมทั้งทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ต้องการซื้อ โดยเล...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 20,000 บาท
21 Feb 18
16 . ผู้จัดการ IT Service / IT Service Managerรับสมัครด่วน !
1.กำกับควบคุมดูแลแผนก IT Service (Helpdesk Support, IT Support) ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด 2.กำกับ ควบคุม ดูแล การรับเรื่องงานติดตั้ง งานแจ้งซ่อม และการรับแจ้งอื่นๆจากลูกค้าให้ได้รับ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
21 Feb 18
17 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ / Telesalesรับสมัครด่วน !
1.หาลูกค้าใหม่และขยายฐานลูกค้าเดิม 2.นำเสนอเพื่อขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ 3.โทรนัดลูกค้าให้พนักงานขาย 4.สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ทีม ตลอดจนบริษัทฯวางไว้ได้ 5.ธุรการขาย เพื่ออ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 10,000 - 16,000 บาท
21 Feb 18
18 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ / Collection Officerรับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน ในการเรียกชำระเงิน จากลูกค้าของทางบริษัท 2.โทรติดตามหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บข้อมูลการชำระเงิน, เงื่อนไขการวางบิล 4.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินรับ (ใบวางบิล) 5.วิเค...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 12,000-18,000 บาท
21 Feb 18
19 . ช่างติดตั้ง GPS, กล้องวงจรปิด , จานดาวเทียม , เครื่องเสียง (ทั่วประเทศ)รับสมัครด่วน !
เป็นช่างประจำสาขา หรือประจำจังหวัด สำหรับติดตั้งซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่บริษัทจำหน่าย

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ไม่จำกัด
21 Feb 18
20 . พนักงานขาย / Key Account Executive ประจำกรุงเทพและปริมณฑล (เฉพาะผู้ที่มีรถยนต์) รับสมัครด่วน !
1.เปิดลูกค้าใหม่ 2.รักษายอดลูกค้าเดิม 3.นำเสนอสินค้าและบริการ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทฯ เพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5.ติดตามหนี้จากการขาย 6.จัดทำ Forecast ยอดขาย รายเ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ไม่จำกัด
Salary ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
21 Feb 18
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs