JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  7 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานแคชเชียร์
-รับชำระเงิน ทอนเงิน ค่าสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม ที่เป็นเงินสด และบัตรเครดิต พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง -รับผิดชอบการเบิกเงินทอน และส่งเงินยอดขาย ให้ถูกต้อง แม่นยำ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนขอ...

บริษัท เจ.ซี.เซ็นต์หลุยส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
2 . พนักงานร้านขนมหวาน (ทำขนม และเครื่องดื่ม)
• มีความเข้าใจ และสามารถแนะนำข้อมูลของสินค้า เพื่อเสนอขายสินค้า และการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด • ดูแลประสานงานกับร้านค้า และอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค • ตรวจเช็คสินค้าให้มีค...

บริษัท เจ.ซี.เซ็นต์หลุยส์ จำกัด
1 Position
Salary 10,500++ บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)
16 Aug 19
3 . ผู้ช่วยหัวหน้าด้านการขาย
• มีความเข้าใจ และสามารถแนะนำข้อมูลของสินค้า เพื่อเสนอขายสินค้า และการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ • ดูแลประสานงานกับร้านค้า และอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค • ตรวจเช็คสินค้าให้มีความสวย...

บริษัท เจ.ซี.เซ็นต์หลุยส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
4 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงิน
• สามารถจัดทำ และวางแผน Cash Flow ของบริษัทฯ รายเดือน รายปี เพื่อรองรับแผนงาน และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท • จัดทำรายงานวิเคราะห์ Cash Flow โดยเปรียบเทียบแผนงบประมาณกับผลการดำเนินง...

บริษัท เจ.ซี.เซ็นต์หลุยส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
5 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี
• บริหารการปิดบัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง และปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน • จัดทำรายการปรับปรุงบัญชี กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระทบยอดบัญชีฯ และตรวจสอบรายงานทางบัญชีฯ • ตรวจส...

บริษัท เจ.ซี.เซ็นต์หลุยส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
6 . บุคคล และธุรการ
งานธุรการ • การดูแลประสานงานกับร้านค้า ทั้งด้านการจัดเก็บรายได้ และการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค • การดูแลอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของบริษัทให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาตลอดจน การซ่อม และการบ...

บริษัท เจ.ซี.เซ็นต์หลุยส์ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
7 . หัวหน้าแผนกบุคคล และธุรการ
งานบุคคล • งานด้านการจัดทำบัญชีเงินเดือนพร้อมการหักภาษี ณ ที่จ่าย / การบริหารงานบุคคลตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท งานธุรการ • การดูแลประสานงานกับร้านค้า ทั้งด้านการจัดเก็บรายได้ และการอำนวยความ...

บริษัท เจ.ซี.เซ็นต์หลุยส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
  7 Positions      
Sort By 
Disability Jobs