JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  4 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยเลขานุการรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไป ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแลกิจกรรมของแผนก และบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้คำคะแนนแก่หัวหน้างาน...

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary 18,000-25,000 บาท/เดือน ตามประสบการณ์
17 May 18
2 . หัวหน้าหน่วย
1.วางแผนและบริหารงานในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน 2.ควบคุมดูแลคลังสินค้า การจัดเก็บ การควบคุมดูแลในคลังสินค้า การรับ-เบิก-จ่าย รวมถึงการควบคุมสินค้าคงเหลือ 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ย...

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 May 18
3 . Sales&Marketingรับสมัครด่วน !
1.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทุกด้าน 2.เปิด S/R,S/O หรือออกคำสั่งซื้อ 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเรื่องเอกสารกับพนักงาน 4.จัดทำใบเสนอราคา และประสานงานกับพนักงานขาย 5.จัดทำเอกสารการรับคืนสินค้า ในกรณ...

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสรัางบริษัท
16 May 18
4 . เจ้าหน้าที่ ITรับสมัครด่วน !
ใช้งานและควบคุมดูแลระบบ ERP

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 May 18
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs