JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  6 Positions      
Sort By 
1 . IT Support (เจ้าหน้าที่จัดการสนับสนุนระบบสารสนเทศ)
- Support User แก้ไขปัญหาต่างๆด้านHard Ware/Soft Ware - บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การเบิกจ่ายอุปกรณ์, ประเมินสภาพอุปกรณ์ และ รายงานการแจ้งซ่อมของ User - ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น C...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000 - 20,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
19 Mar 19
2 . วิศวกรขาย ( ประจำพื้นที่ จ.สมุทรปราการ-บางนา/ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี)
- รับผิดชอบงานขายสินค้าไฟฟ้าอุตสาหกรรมประเภท Automation (Invert er, Servo, Plc, etc.) ของบริษัทฯ - รักษาฐานลูกค้ารายเดิมของบริษัทฯและหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้า ของบริษัทฯ - ทำยอดขายให้บรรลุเ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Mar 19
3 . เจ้าหน้าที่งานขาย (Sales Representive)
- ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม - ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า - จัดเตรียมเอกสารและรา...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
5 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
18 Mar 19
4 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Recruitment Officer)
- รับผิดชอบงานด้านสรรหาบุคลากรตามนโยบายบริษัท - อัปเดตประกาศตำแหน่งงานว่าง ผ่านช่องทางการสรรหา - คัดเลือกใบสมัคร สัมภาษณ์งาน เบื้องต้น ให้ตรงตามใบคำขออัตรากำลังคน และ ส่งประวัติให้ต้นสังกัดพิจารณา ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Mar 19
5 . Site Engineer/Project Engineer (ประจำ Site งาน จ.นครปฐม)
- ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ - วางแผนงาน, แผนการเงิน, แผนการจัดซื้อวัสดุ ตรวจสอบการดำเนินงาน - จัดหา จัดจ้าง และควบคุมดูแลการทำงานผู้รับเหมางานก่อสร้าง ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ(มีเบี้ยเลี้ยงและที่พัก)
18 Mar 19
6 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)รับสมัครด่วน !
- กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ตามขอบเขตงาน และบริหารทีมงาน - มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานทุกคนพร้อมติดตามดูแลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ - ทบทวน/ตรวจสอบ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Mar 19
  6 Positions      
Sort By 
Disability Jobs