JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . Automation Estimate Engineer (วิศวกรถอดแบบประมาณราคาระบบอัตโนมัติ)
- ถอดแบบและประมาณราคาการสร้างระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ( Sales, Service Engineer, Purchase) ในการสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
14 Jan 19
2 . Product Manager (ผู้จัดการผลิตภัณฑ์)
-ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคสินค้าในกลุ่ม Automation, Instrument,Low Volt, Medium Volt กับฝ่ายขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ -กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการตลาดในการส่งเสริมฝ่ายขาย -วางแผนและประมาณการณ์ ส...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
14 Jan 19
3 . Automaton Service Technical (จนท.ด้านเทคนิคสินค้าอัตโนมัติ)
-รับผิดชอบงาน Service สินค้า Automation(Inverter, PLC, Touch Screen, Servo, Temp Controller)ให้ลูกค้า เพื่อสนับสนุนฝ่ายขายให้บรรลุเป้าหมาย -แก้ไขปัญหาหน้างานและให้คำแนะนำด้าน Technic กับลูกค้าของบริษ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบกาณ์
14 Jan 19
4 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
-ดูแลยอดขายร่วมกับ Sales Engineer ให้เป็นไปตามเป้าหมาย -รักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ -ทำใบเสนอราคา,เช็คสินค้า ให้ลูกค้า -สื่อสารด้วยช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า -ประสานงาน...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์(มีค่าคอมมิสชั่น + ค่าโทรหาลูกค้า)
14 Jan 19
5 . วิศวกรขาย ( ประจำพื้นที่ จ.ชลบุรี / จ.ระยอง)
- รับผิดชอบงานขายสินค้าไฟฟ้าอุตสาหกรรมประเภท Automation (Invert er, Servo, Plc, etc.) ของบริษัทฯ - รักษาฐานลูกค้ารายเดิมของบริษัทฯและหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้า ของบริษัทฯ - ทำยอดขายให้บรรลุเ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
14 Jan 19
6 . เจ้าหน้าที่งานขาย (Sales Executive)
- ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม - ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า - จัดเตรียมเอกสารและรา...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
5 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
14 Jan 19
7 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Recruitment Officer)
- รับผิดชอบงานด้านสรรหาบุคลากรตามนโยบายบริษัท - อัปเดตประกาศตำแหน่งงานว่าง ผ่านช่องทางการสรรหา - คัดเลือกใบสมัคร สัมภาษณ์งาน เบื้องต้น ให้ตรงตามใบคำขออัตรากำลังคน และ ส่งประวัติให้ต้นสังกัดพิจารณา ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
14 Jan 19
8 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)รับสมัครด่วน !
- กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ตามขอบเขตงาน และบริหารทีมงาน - มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานทุกคนพร้อมติดตามดูแลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ - ทบทวน/ตรวจสอบ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Jan 19
9 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (System&Support Engineer)
• ติดตั้ง / ดูแล / แก้ปัญหาระบบ IT Infrastucture เช่น NETWORK, IP PHONE, FIREWALL, WEB & MAIL SERVER, CCTV, COMPUTER & PRINTER,Fax Server • ติดตั้ง / ดูแล / แก้ปัญหาระบบ IT ในองค์กร เช่น อุปกรณ์ IT,...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000 - 35,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
14 Jan 19
10 . ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงาน จ.ระยอง)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงาน Service ลูกค้าของบริษัทฯ - ติดตั้ง/ปรับแต่ง Products ประเภท Gas Detector - งานบำรุงรักษา(Maintenance) ให้ลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด - ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์หรือตามตกลง (มีเบี้ยเลี้ยงและค่าล่วงเวลา)
14 Jan 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs