JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- ลงบันทึกข้อมูลการผลิตเข้าระบบ SAP - ทำการตรวจสอบใบรายงานการผลิต / เอกสาร Production Order เพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้อง นำเข้าระบบ SAP B1 - นำข้อมูลการผลิตหลังตรวจสอบความถูกต้อง ลงแพลนผลิตในระบบ SAP B1 ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
13 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
1. ออกแบบป้ายโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 2. จัดทำ Infographic ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ออกแบบ Brochure และ Catalog สินค้า 4. ประสานงานหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง 5. งานกราฟิกอื่นๆ ที่...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 17,000 บาท/เดือน
13 Jun 19
3 . Payroll Officer
- งานโปรแกรมสำเร็จรูปบริหารงานบุคคล HRMI - บันทึกข้อมูลพนักงาน เลขที่เงินฝาก รายการหักลดหย่อนภาษี ประกันสังคม ข้อมูลส่วนตัว - บันทึกค่าตอบแทน เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา และรายได้รายห...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000 - 20,000 บาท/เดือน
11 Jun 19
4 . Warehouse Supervisor
1. วางแผนงานคลังสินค้าและจัดส่ง 2. ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่พนักงานให้รับเข้า เบิก – จ่าย สินค้าให้เป็นไปตามระบบ FIFO 3. ควบคุมและตรวจสอบจำนวนสินค้า / ผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งไปยังกระบวนการต่อไป...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
11 Jun 19
5 . QA Supervisor
1. รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบและการบริหารระบบคุณภาพของสินค้า 2. ตรวจสอบการดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาต...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
11 Jun 19
6 . ผู้จัดการสาขา
- บริหารยอดขาย และผลกำไรของสาขา ให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน และนำส่งเงินยอดขายสาขาประจำวัน พร้อมรายงานผล - พัฒนาพนักงานในสาขาตามแผนการฝึกอบรมของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
11 Jun 19
7 . R&D Supervisor
- ร่วมกับฝ่ายขายเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - รับข้อมูลจากผู้ร้องขอการพัฒนาสินค้าและประเมินร่วมความเสี่ยงในการพัฒนาร่วมกับฝ่ายผลิต - ออกแบบและวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
11 Jun 19
8 . ผู้จัดการแผนกผลิต
- บริหารกำลังคน ใน 1 แผนก( 80 คนโดยประมาณ ) - วางแผนการผลิต ควบคุมดูแล และตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต - ควบคุมและตรวจสอบการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้อยู่ในค่า KPI ที่กำหนด รวมถึงการปรั...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000 - 40,000 บาท/เดือน
11 Jun 19
9 . Production Leader
1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. เป็นพี่เลี้ยง เทรนพนักงานปฏิบัติงานหน้างานให้ถูกต้องตามวิธีการ ด...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
Salary 16,000 - 18,000 บาท/เดือน
11 Jun 19
10 . Production Supervisor
1. ควบคุม ดูแล แลตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. จัดทำ balance line 4. บริหารกำลังคนใต้บังคับบัญชา ให้เกิดประสิทธิภาพ (40 ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท
11 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs