JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (วัตถุดิบ)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท 2.ดูแลการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามแผนผังการจัดเก็บที่กำหนดไว้ 3.ตรวจเช็ด ความเรียบร้อย ระบบความปลอดภัย และความสะอา...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 Position
Salary 17,000-20,000 (ตามตกลง)
21 Nov 18
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / ธุรการสโตร์รับสมัครด่วน !
1.ตรวจเช็ครับสินค้าเข้า 2.เบิกจ่ายสินค้า 3.ส่งใบิกใบให้พนักงงานจัดของ 4.ตรวจเช็คสินค้าก่อนเปิดยิลส่งของ 5.เช็คสินค้าขึ้นรถขนส่ง 6.จัดสายรถขนส่ง เช่น ส่งสินค้าทางรถบริษัท ส่งขนส่งเอกชน งานเก็บเช็ค...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
หลายอัตตรา
Salary 9,000-15,000 ขึ้นไป
21 Nov 18
3 . เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ รับสมัครด่วน !
เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 ตำแหน่ง (ด่วนมาก) 1.ควบคุมการวิเคราะห์วัตถุดิบในการผลิตยาและสารเคมีต่างๆ 2.ควบคุมดูแลและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.จัดทำและควบคุมเอกสารต่างๆที่เกี่...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Nov 18
4 . เภสัชกรฝ่ายผลิตยาทั่วไป รับสมัครด่วน !
1. วางแผนและควบคุมการผลิตยาทั่วไปเพื่อให้ได้คุณภาพที่กำหนด 2. จัดทำและรับรองเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาตามระบบ GMP ที่กำหนด 3. ควบคุมดูแลและตรวจสอบเครื่องมือ,เครื่องจักร ในกระบวนการผลิตยา ...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Nov 18
5 . เภสัชกร R&D รับสมัครด่วน !
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด 2.คิดค้นสูตร,ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด 3.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สารเคมีสำหรับงาน R&D 4.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Nov 18
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs