JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานคลังสินค้า รับสมัครด่วน !
1.ตรวจเช็ครับสินค้าเข้า 2.เบิกจ่ายสินค้า 3.ส่งใบเบิกให้พนักงานจัดของ 4.ตรวจเช็คสินค้าก่อนเปิดบิลส่งของ 5.เช็คสินค้าขึ้นรถขนส่ง 6.จัดสายรถขนส่ง เช่น ส่งสินค้าทางรถบริษัท ส่งขนส่งเอกชน งานเก็บเช็ค-...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
หลายอัตตรา
Salary 9,000 - 12,000 ขึ้นไป
19 Jan 19
2 . เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการวิเคราะห์วัตถุดิบในการผลิตยาและสารเคมีต่างๆ 2.ควบคุมดูแลและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.จัดทำและควบคุมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องตามระบบ GMP 4.ประเมินผลการวิเคราะห์ ...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jan 19
3 . เภสัชกรฝ่ายผลิตยาทั่วไป รับสมัครด่วน !
1. วางแผนและควบคุมการผลิตยาทั่วไปเพื่อให้ได้คุณภาพที่กำหนด 2. จัดทำและรับรองเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาตามระบบ GMP ที่กำหนด 3. ควบคุมดูแลและตรวจสอบเครื่องมือ,เครื่องจักร ในกระบวนการผลิตยา ...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jan 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง -จัดทำรายงาน ปรับปรุงรายการ กระทบยอด และสามารถปิดบัญชี/จัดทำงบการเงินได้ -ดำเนินการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และตรวจสอบเอกสารประกอบ -วางบิล/คีย์บิลต่างๆและบันทึกข...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jan 19
5 . เภสัชกร R&D รับสมัครด่วน !
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด 2.คิดค้นสูตร,ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด 3.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สารเคมีสำหรับงาน R&D 4.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jan 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs