JobThai
บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด เป็นบริษัทฯ ชั้นนำในการผลิตถุงพลาสติกแบรนด์ HERO และอีกหลายยี่ห้อ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้รับความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการด้วยบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเวลามากกว่า 30 ปี ปัจจุบันผลิตและส่งออกมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานข้อกำหนดของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนพนักงานมากกว่า 1,500 คน และมุ่งสู่การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทจำกัด (มหาชน)
Benefits
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ประกันกลุ่ม - เบี้ยขยัน - เงินกู้ - ค่าอาหาร - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
Contacts
บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
333 ม.4
Nong Mai Daeng Mueang Chon Buri Chon Buri 20000