JobThai
ตลอดระยะเวลา 33 ปีที่เอไอเอสให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแก่สังคมไทย โดยเริ่มต้นดำเนินงานภายใต้ระบบสัญญาร่วมการงาน หรือสัมปทาน ซึ่งเอไอเอสได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถี่จากหน่วยงานของรัฐ ภายใต้สัญญาในรูปแบบ สร้าง-โอน-ดำเนินการ (Built-Transfer-Operate) ตั้งแต่ปี 2533 มีระยะเวลา 25 ปี ต่อมาในปี 2553 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในการกำกับดูแลธุรกิจกระจายเสียงและโทรคมนาคม เป็นผู้จัดสรรคลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ที่การดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมเข้าสู่ระบบใบอนุญาต เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ วิสัยทัศน์ “เอไอเอสมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย” ใช้แนวคิดการทำธุรกิจอย่างเติบโตร่วมกัน (Ecosystem Economy) ผ่านแกนหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอัจฉริยะ (Digital Intelligence Infrastructure) ด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่ง อันประกอบด้วยเครือข่าย 5G, อินเทอร์เน็ตบ้าน และแพลตฟอร์ม 5G สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ การเชื่อมต่อธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม (Cross Industries Collaboration) โดยส่งเสริมการเชื่อมต่อและสร้างความร่วมมือกับธุรกิจทุกประเภท ทุกขนาด เพื่อส่งมอบทางเลือกที่เหมาะสม และหลากหลายให้กับลูกค้า ทรัพยากรมนุษย์และความยั่งยืน (Human Capital & Sustainability) ด้วยความมุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลให้แก่ประชากรไทย ผ่านแพลตฟอร์มการศึกษา เพื่อเสริมให้เกิดทักษะทางดิจิทัลที่จำเป็น และสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้เกิดระบบนิเวศดิจิทัลที่ยั่งยืนแก่สังคมไทย
Benefits
- ประกันสุขภาพ - เงินช่วยเหลือพนักงาน - ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนประกันสังคม - สหกรณ์ออมทรัพย์ - สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ - ห้องพยาบาล - ห้องสมุด - Fitness
45 Positions
See all positions
Contacts
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer