JobThai
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528 และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยการขยายตัวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง กำลังการผลิต 6,000 ตัน เมล็ดถั่วเหลือง/วัน บริษัทฯ ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์น้ำมันปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และระบบการจัดการที่ดี ครอบคลุมการจัดการปัจจัยเสี่ยงในทุกด้าน ทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยน การจัดการธุรกิจ การขยายรายได้ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัยสำหรับกระบวนการผลิต และมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ปัจจุบันบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Benefits
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท/ปี - สวัสดิการเบิกค่าทันตกรรม - โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ซื้อน้ำมันราคาสวัสดิการ - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ - ค่าเบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน
Contacts
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
81/7 หมู่ 1
Thaiyawat Nakhon Chai Si Nakhon Pathom 73120