Samaphan group ตั้งบริษัทฯ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 จากธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด และได้ขยายงานอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มี บริษัทฯในเครือ ทั้งสิ้น 8 บริษัท ทำงานครอบคลุม ด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัด, งานโยธา, งานโครงสร้าง, งานท่อน้ำมัน-ท่อแก๊ส, งานระบบรักษาความปลอดภัย ระบบดับเพลิงและระบบ Network, งานนั่งร้านและงานหุ้มฉนวน, งานติดตั้ง-ซ่อม-ล้างแอร์โรงงาน, เนอสเซอรี่ ดูแลและพัฒนาเด็ก อายุ1-6 ปี, สำนักงานบัญชี ปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 54 ถนนตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง บนเนื้อที่ 12 ไร่ เศษ ตลอดระยะเวลา 15 ปี มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายที่จะขยายกิจการไปยังสายงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เติบโตในสายงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง จนถึงเป็นหุ้นส่วนเจ้าของใน บริษัทฯ Samaphan group ได้นำระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(TQM), ระบบมาตรฐานISO 9001:2015 มาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงาน
Benefits
1. เงินเดือน (สอดคล้องกับความสามารถที่บริษัทกำหนด) 2. เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, OT, โบนัส (ตามความสามารถ) 3. ชุดพนักงาน, ประกันชีวิตกลุ่ม, ตรวจสุขภาพประจำปี 4. เงินทุนการศึกษาบุตร, เงินช่วยเหลือในวาระที่สำคัญต่างและ เงินกู้ฉุกเฉิน 5. ฝึกอบรม-สัมมนา, อบรมพัฒนาตนเองนอกสถานที่ 2 ครั้ง/ปี, โทรศัพท์+ ค่าโทรศัพท์(ตำแหน่งที่บริษัทฯ กำหนด)
Contacts
Samaphan group
54 ถนนตากวน-หาดทรายทอง
Map Ta Phut Mueang Rayong Rayong 21150
See Map