JobThai
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม CP 7-Eleven สังกัดกลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย และให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องร้อน เครื่องเย็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณภาพ พื้นที่ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีระบบ Call service 7 วัน 24 ชั่วโมง และยังดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟอย่างครบวงจร
Benefits
บริษัทมีผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆมากมาย เช่น - การปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำไตรมาส และโบนัสประจำปี (4 ครั้ง/ปี) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันชีวิต - เงินช่วยเหลือมรณกรรมคนในครอบครัว - ประกันสังคม - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพิเศษ ตนเอง,คู่สมรส ,บุตร
- เงินกู้ฉุกเฉิน - ทุนการศึกษาบุตร - เงินช่วยเหลือกรณีเกิดวิบัติภัย,วาตภัย - กระเช้าเยี่ยมไข้ - ชุดยูนิฟอร์ม (สำหรับช่างเทคนิค) - ที่พักฟรีสำหรับช่างต่างจังหวัด ฯลฯ
15 Positions
Contacts
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
159/30 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 (ศรีรับสุข)
Thalat Bang Khen Lak Si Bangkok 10210
Directions
รถเมล์ที่ผ่าน 29 , 510 , 52