กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้า ผลิตและจำหน่ายเคมีเพื่อการเกษตร มากว่า 30 ปี มีโรงงานผลิตที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO มีความต้องการจะรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
Benefits
1. เครื่องแบบพนักงาน 2. ตรวจสุขภาพประจำปี 3. ประกันกลุ่ม 4. ค่ารักษาพยาบาล 5. กิจกรรม Sport Day 6. ท่องเที่ยวประจำปี 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. เงินกู้และเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 9. โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี 10.เบี้ยขยัน (โรงงาน) 11. อาหารกลางวัน - เย็น (โรงงาน) 12. รถรับ-ส่ง (โรงงาน) 13. อื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
Contacts
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
  • โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
  • สำนักงาน : 22 ICG Building ถนนพระรามที่ 6
  • Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400