บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจก่อสร้าง วางระบบขุดเจาะน้ำมันและการปรับปรุงพื้นที่ในบ่อน้ำมันสิริกิตติ์ ให้กับบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ด้วยความมั่นคงและเจริญเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายท่อน้ำเหล็กเหนียว ภายใต้มาตราฐานอุตสาหกรรมและมาตราฐาน ISO 9001 Version 2008 Certified มาเป็นเวลากว่า 30 ปี และล่าสุดเป็น Version 2015 ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในหลายส่วนงาน
Benefits
• โบนัสประจำปี • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี • ชุดยูนิฟอร์ม • กองทุนประกันสังคม • กองทุนเงินทดแทน • ประกันชีวิต • ประกันอุบัติเหตุ • สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน • ฯลฯ
Contacts
Tesco Engineers Co., Ltd.
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ : 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 สาขาจังหวัดระยอง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา, สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330