บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการชำระเงินแทน บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) บริการธุรกรรมทางการเงินครบวงจรผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า หรือ “ตู้บุญเติม” ที่มีบริการที่หลากหลาย อาทิ บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid) บริการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) บริการรับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร บริการขายสติกเกอร์ไลน์ บริการจ่ายบิลค่าสาธารณูปโภค สินเชื่อ บัตรเครดิต บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการอื่น ๆ เป็นต้น มีลักษณะเป็น Platform เชื่อมต่อผู้ให้บริการและลูกค้า โดยลูกค้าสามารถทำรายการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านตู้บุญเติมที่กระจายครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยมากกว่า 130,000 ตู้ พร้อมทั้งมีศูนย์บริการบุญเติม (Boonterm Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ โทร.1220 ที่คอยให้บริการทุกวันลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
Benefits
- Bonus ตามผลประกอบการบริษัทฯ - ค่ารักษาพยาบาล OPD , IPD - ประกันสุขภาพ, อุบัติเหตุกลุ่ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - เงินช่วยเหลืองานศพ (กรณีบิดา,มารดา,ภรรยา-สามี,บุตร) - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) - ค่ายานพาหนะ (กรณีไปปฏิบัติงานให้บริษัทฯ) - เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - งานกีฬาสี - Outing
15 Positions
Contacts
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
256 ถนนพหลโยธิน
Samsen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
Directions
รถไฟฟ้า BTS สถานี สนามเป้า ทางออก 4 เดินมา 300 เมตร อาคารสีส้ม
See Map