JobThai
บริษัท แพนเอเซีย โปรเกรสซีฟ เทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจ การผลิตข้อต่อเชิงกลและเกลียวสำหรับเหล็กเส้นเสริมแรง เพื่อใช้สำหรับโครงสร้างงานก่อสร้างอาคารสูง งานสะพาน งานอุโมงค์ งานเขื่อน งานรถไฟฟ้าและอื่นๆ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตเตรื่องสำหรับผลิตข้อต่อเหล็กตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐาน CE MARK สำหรับสินค้าของบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน BSI (British Standard International) และกระบวนการผลิต ได้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
Benefits
- ตามกฎหมายแรงงาน - ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานนอกสถานที่ - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ - ชุดเครื่องแบบในการทำงาน
zero position en
Contacts
บริษัท แพนเอเซีย โปรเกรสซีฟ เทคโนโลยี จำกัด
100/29 หมู่1 ซอยทรัพย์ทวี
Sam Khok Sam Khok Pathum Thani 12160
Directions
สถานที่ทำงาน ซอยทรัพย์ทวี/เทศบาล 4