Dynamic Engineering Consultants Co., Ltd.
Apr 9, 2021

วิศวกร

pin locationLocation
pin location

Nakhon Ratchasima

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon50
บริษัท ไดนามิค เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด (DEC) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 ภายใต้กลุ่มบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาซีเทค ให้บริการด้านงานศึกษา, ออกแบบงานวิศวกรรม, บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีลักษณะงานที่ทำดังนี้ 1. งานคมนาคม 2. การขนส่ง 3. งานด้านโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด 4. งานโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิเช่น ท่าเรือ สนามบิน, ถนน, สะพาน, ทางรถไฟ และรถไฟความเร็วสูง 5. งานวางแผนและออกแบบนิคมอุตสาหกรรม 6. งานอาคาร, โรงแรม. ศูนย์การค้า, โรงพยาบาล
Benefits
1. ประกันสังคม 2. ประกันสุขภาพ 3. โบนัสตามผลประกอบการ
Contacts
Khun Kanokvanna Thapala
Dynamic Engineering Consultants Co., Ltd.
281 ซอยปรีดีพนมยงค์ 42 ถนนสุขุมวิท 71
Khlong Tan Nuea Vadhana Bangkok 10110
See Map