JobThai
May 25, 2023

ผู้ชวยนักวิจัย

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Pak Kret, Nonthaburi

salary iconเงินเดือน
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานในฐานะสถาบันวิชาการอิสระ มิได้แสวงหากำไร เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2536 ในฐานะหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีพื้นฐาน ปรัชญา การทำงานที่มุ่งเน้นการทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ถูกต้อง และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ เจตนารมณ์หลักของสถาบันฯ ยังมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการประสานการทำงาน ร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ ในสังคม ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กร พัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล อันจะเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก
สวัสดิการ
(สำหรับพนักงานสัญญาจ้างประจำ)
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทันตกรรม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
 • ติดต่อ
  ส่วนงานบุคคล
  มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท
  Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120
  โทรศัพท์ : 02-503-3333 ต่อ 254
  แฟกซ์ : 02-504-4826-8
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้