JobThai
Aug 9, 2022

Call Center กรุงเทพฯและขอนแก่น

pin locationLocation
pin location

Bang Rak, Bangkok

salary iconSalary
salary icon14,500 (+ค่าภาษาอังกฤษ)
number of positions iconVacancies
number of positions icon20
online interview iconOnline Interview
ธนาคารกรุงเทพมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย เป็นหนึ่งในธนาคารระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร และมีเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่กว้างขวาง พร้อมสนับสนุนการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ และสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนในอาเซียน เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งเดียวที่มีเครือข่ายต่างประเทศกว้างขวางที่สุด ด้วยเครือข่ายสาขาในต่างประเทศกว่า 300 แห่ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก ครอบคลุม 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน จึงมีความเชี่ยวชาญ มีเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่น พร้อมทั้งมีความเข้าใจในเศรษฐกิจและกฎระเบียบต่างๆ ของแต่ละประเทศ
Company Story
+9
Contacts
คุณนวลจันทร์
ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
2222 ถ.พระราม 3
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Tel. : 02-685-7704 และ 081-985-4447
Other positions at this company