Jan 17, 2020
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
pin locationLocation
pin location
Ban Pong, Ratchaburi
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
 • บริษัท พีเอ็มเคไดมอนด์กลาส จำกัด หรือ “PMK” ได้ก้าว เข้าสู่การเป็นผู้นำการผลิตกระจกประหยัดพลังงานและกระจกนิรภัยอย่างเต็มตัว
 • PMK ดำเนิินธุรกิจผลิตกระจกนิรภัย กระจกประหยัดพลังงาน กระจกที่ใช้ในงานตกแต่ง และกระจกที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ปัจจุบัน PMK มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และมีโรงงานอยู่ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่กว่า 101,000 ตารางเมตร และมีบุคลากรกว่า 1,100 คน
 • PMK เริ่มต้นธุรกิจจากการผลิตกระจกรถยนต์ และรถบัสจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนาน ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล PMK ได้ขยายการผลิตนอกเหนือไปจากการผลิตกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์แล้ว ยังผลิตกระจกที่มีคุณภาพสูงสำหรับงานทางสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ ตู้แช่เย็น เป็นต้น
Benefits
 • -เบี้ยขยัน
 • -เงินค่าตำแหน่ง
 • -ค่าน้ำมัน
 • -ค่าเสื่อม
 • -OT
 • -เงินพิเศษประจำปี
 • -หอพัก
 • -ปรับค่าจ้างประจำปีตามผลประกอบการ
 • -สหกรณ์ออมทรัพย์
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด
3/1 หมู่ 11
Nong O Ban Pong Ratchaburi
Fax : 032-330-436
See Map