รับสมัครด่วน
Sep 15, 2021

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

pin locationLocation
pin location

Bangkok Noi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท/ตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
บริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จำกัด เป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและการดูแล ผู้สูงอายุอรุณแคร์ บริการดูและผู้อยู่ในระยะพักฟื้น และผู้สูงอายุ เน้นให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยการวางแผนการดูแลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและสถานะสุขภาพเฉพาะราย นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังมีทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การดูแลได้อย่างครอบคลุมเพื่อการฟื้นหายสอดคล้องตามแผนการรักษา และป้องกัน หรือลดความพิการของผู้รับบริการ เช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอาชีวบำบัด ด้วยการตระหนักว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงมีนโยบายดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสและความก้าวหน้าในงาน และผลตอบแทน ตลอดจนการพัฒนาพนักงาน ให้มีพร้อมทั้งความสามารถ ศักยภาพที่จะเติบโตและก้าวหน้าไปกับบริษัทถือเป็นพันธกิจสำคัญที่ผู้บริหารยึดมั่น และถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และเพื่อรองรับการเติบโตและขยายงานของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทฯ ประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างสูง เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
Benefits
1. ประกันสังคม 2. โบนัสตามผลประกอบการ 3. ลาพักร้อน 6 วัน ต่อปี 4. ลากิจธุระจำเป็น 3 วัน ต่อปี 5. วันหยุดประจำปีขั้นต่ำ 13 วัน ต่อปี
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จำกัด
29 ซอยอรุณอัมรินทร์ 39
Arun Ammarin Bangkok Noi Bangkok 12130