Sep 21, 2021

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ_ประจำโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธ์ุ (จังหวัดลพบุรี)

pin locationLocation
pin location

Phatthana Nikhom, Lop Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรให้อยู่คู่ประเทศไทยอย่างยาวนานและยั่งยืนตามหลักปรัชญาที่ว่า “เกษตรกร คือ คู่ชีวิต” เราได้วิจัยและผลิตเมล็ดข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมในชื่อผลิตภัณฑ์ “ตราดอกบัว” และ “ตราใบโพธิ์” ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นการปฏิวัติวิธีการเกษตรของไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของไทยมีเพียงพอต่อความต้องการใช้วัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์และทำให้ข้าวโพดมีความเหมาะสมต่อพื้นที่การเกษตรที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆ ของเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์นั้น กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) มีฟาร์มผลิตเมล็ดพันธุ์และโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์และมีมาตรฐาน ตั้งแต่การส่งเสริมการผลิตการรับซื้อผลผลิตคืน นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงาน ตั้งแต่การคัดฝัก การอบฝัก กระเทาะเมล็ด อบเมล็ด คลุกยา และ บรรจุถุง เพื่อออกจำหน่ายซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด
Contacts
คุณจุฬาลักษณ์ สิริอำไพรัตน์
Charoen Pokphand Produce Company Limited
89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
Tel. : 02-7647000 ต่อ 518, 519
Directions
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกประตู 3
See Map