Oct 21, 2021

วิศวกรรักษารถ และอุปกรณ์คลังสินค้าอาวุโส

pin locationLocation
pin location

Lat Lum Kaeo, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการลอจิสติกส์ ด้านการขนส่งสินค้าและด้านการบริหารคลังสินค้า ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจลอจิสติกส์แบบครบวงจร รูปแบบบริการมีทั้ง การบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งและกระจายสินค้าตลอดจนการให้บริการในด้านระบบจัดการลอจิสติกส์โซลูชั่นส์ บริษัทต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อรองรับ การเติบโตของธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
Benefits
- ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน (100,000 บาท/ปี/คน) - ค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสและบุตร - เงินยืมปลอดดอกเบี้ย กรณีครอบครัวป่วยฉุกเฉิน - เงินช่วยเหลือมรณกรรม - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัสปีละ 4 ครั้ง - เงินรางวัลประจำปี และรางวัลพิเศษ (พนักงานขับรถ) - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (อายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป) - เงินสมทบซื้อหุ้นบริษัท (ระดับบังคับบัญชาขึ้นไป) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ปรับเงินเดือนประจำปี - โอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน - บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรม และการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
Contacts
คุณเดชาธร/ คุณณภัทร
บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด
119 ซอยสาทร 5 อาคารธาราสาทร ชั้น 8 ถนนสาทรใต้
Thung Maha Mek Sathon Bangkok 10120
Tel. : 082-005-4658 (ติดต่อเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์)
Directions
รถไฟฟ้า(BTS): สถานี ศาลาแดง,ช่องนนทรี รถไฟฟ้า(MRT) : สถานี สีลม รถประจำทาง : 17,77,106,115,116,149,173,ปอ.530,ปอ.544
See Map