Oct 23, 2020

ช่างสำรวจ (ประจำโครงการก่อสร้าง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี)

pin locationLocation
pin location

Ban Bueng, Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ก่อตั้ง พ.ศ. 2523 ทำงานรับเหมาอาคารต่างๆ งานถนน งานสะพาน และงานโยธาอื่นๆ รวมทั้งรับจ้างถมที่ด้วยหินลูกรังและทรายในกิจการเอกชน จากนั้นพัฒนามารับเหมาการก่อสร้างงานโยธาที่มีขนาดใหญ่ทั้งภาพรัฐ ซึ่งปัจจุบันได้รับใบอนุญาตประกอบการด้านรับเหมาก่อสร้าง ชั้น 1 จากกรมชลประทาน ชั้นพิเศษ ของกรมทางหลวงชนบท ชั้น 1 ของกรมทางหลวง ชั้น 1 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ชั้น 1 ของการประปาส่วนภูมิภาค และ ชั้น 1 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
Benefits
- เงินกู้ล่วงหน้า - สิทธิงานมงคลสมรส - สิทธิรับขวัญบุตรแรกเกิด - สิทธิเบิกเงินเพื่อการศึกษา - สิทธิมอบทุนการศึกษาบุตรที่เรียนดี - สวัสดิการเยี่ยมไข้ - เยี่ยมคลอด - กรมธรรม์อุบัติเหตุกลุ่ม - เบิกค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา บุตร - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ชุดฟอร์ม
Contacts
คุณอัญธิกา
บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด
433/2 ถ.สุขุมวิท
Saen Suk Mueang Chon Buri Chon Buri 20130
Tel. : 038-392-200 ถึง 4
See Map