มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
Jan 22, 2020
อาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
Mueang Si Sa Ket, Si Sa Ket
salary iconเงินเดือน
salary iconคุณวุฒิ+ประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
  • มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ ตามความในมาตรา ๕๔ วรรคสอง และ มาตรา ๑๓๐ โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ศึกษาเน้นการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการทางสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ สนองความต้องการโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ภายใต้ปรัชญา “Building A Future of Excellence สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต” มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม”เปิดทำการสอนอยู่ 6 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ,บุรีรัมย์,สุรินทร์,นครศรีธรรมราช,เพชรบูรณ์,ระยอง
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ศึกษาต่อ อบรม
ติดต่อ
ดร.ธัชชัย ชูกลิ่น
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
333 หมู่ 13
Chang Sai Phra Phrom Nakhon Si Thammarat
โทรศัพท์ : 086-3946166
แฟกซ์ : 075-446-458
เว็บไซต์ : www.cnu.ac.th
ใช้งานแผนที่