Apr 12, 2021

ครูวิทยาศาสตร์

pin locationLocation
pin location

Lak Si, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามวุฒิการศึกษา
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชน ซึ่งไม่รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ บริษัทไผทอุดม จำกัด เป็นเจ้าของตั้งอยู่ ณ เลขที่ 201 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 02-521-1457-8, 02-973-3530-1, 02-521-0156 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ เป็นผู้ก่อตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์ แก่ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ และเพื่อเป็นอุดมการณ์ของท่าน ที่จะให้มีสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา พร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไป
Contacts
คุณนิธาลัคน์ สุพโปฎก
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
201 ถ. วิภาวดีรังสิต
Thalat Bang Khen Lak Si Bangkok 10210
Website : patai.th.edu
See Map