JobThai
Jan 26, 2023

ครูภาษาอังกฤษ,ครูภาษาไทย, ครูสังคม

pin locationLocation
pin location

Lak Si, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามวุฒิการศึกษา
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชน ซึ่งไม่รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ บริษัทไผทอุดม จำกัด เป็นเจ้าของตั้งอยู่ ณ เลขที่ 201 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 02-521-1457-8, 02-973-3530-1, 02-521-0156 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ เป็นผู้ก่อตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์ แก่ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ และเพื่อเป็นอุดมการณ์ของท่าน ที่จะให้มีสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา พร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไป
Contacts
คุณนิธาลัคน์ สุพโปฎก
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
201 ถ. วิภาวดีรังสิต
Thalat Bang Khen Lak Si Bangkok 10210
Website : patai.th.edu