บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด
Oct 28, 2020

วิศวกรงานทาง

pin locationLocation
pin location
bts iconAri
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
บริษัทที่ปรึกษา ให้บริการด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ออกแบบ และวางผังเมือง (Urban Design) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (MIS & GIS Mapping) เพื่อดำเนินกิจการโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำเทคโนโลยีด้านระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System) มาใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มความทันสมัยและประสิทธิภาพของงานให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย และด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการสู่ความสำเร็จ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ
Contacts
แผนก บุคคล
บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด
1199 อาคารปียวรรณทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Directions
- BTS ลงสถานีอารีย์ - รถประจำทางสาย 8, 27, 29 และอื่นๆ