Dec 1, 2021

Accounting Manager

pin locationLocation
pin location

Thanyaburi, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
ประกอบกิจการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเฉพาะทางโดยประกอบกิจการรับออกแบบ ผลิต สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทุกประเภท
Benefits
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุ เงินโบนัสตามผลงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่งงาน) ค่าที่พัก (เฉพาะบางตำแหน่งงาน) กิจกรรมท่องเที่ยวและสัมมนาของบริษัท ตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น แต่งงาน บวช คลอดบุตร
Contacts
คุณจิราภรณ์
บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
169/4 หมู่ 1 ถนนรังสิต -นครนายก
Lam Phak Kut Thanyaburi Pathum Thani 12110
Tel. : 02-577-5407 ต่อ 504
Other positions at this company