รับสมัครด่วน
Aug 3, 2020

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

pin locationLocation
pin location

Din Daeng, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
โรงเรียนพณิชยการจำนงค์ และโรงเรียนเทคนิคพณิชยการจำนงค์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2524 โดยนายจำนงค์ สุวรรณปาล เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เปิดทำการสอนใน ระดับปวช. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการบัญชี การขายและการเลขานุการ หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2527 ได้ขอเพิ่มหลักสูตรปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิชาการบัญชี และ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา เปิดทำการสอนระดับ : - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ บัญชี และสาขาวิชาการขาย คอมพิวเตอร์ หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) : สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ บัญชี และสาขาวิชาการตลาด คอมพิวเตอร์ หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขณะนี้เปิดรับสมัครบุคลากรคุณภาพจำนวนมาก
Contacts
อาจารย์อานนท์ สุวรรณปาล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์
1 ซ.สมปรารถนา ประชาสงเคราะห์ 14
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
See Map