JobThai
Aug 10, 2022

Advertising Sales Officer (เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา)

pin locationLocation
pin location

Chatuchak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ผลักดันยอดขายโฆษณาให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าการขายที่กำหนดไว้ ให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และสามารถเปิดหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ - ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย และผลักดันยอดขายโฆษณาให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าการขายที่กำหนดไว้ - เจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย และบริการหลังการขายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยรักษาฐานลูกค้าเดิม และเปิดหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ในการนำเสนองานขาย ให้ตามความต้องการของลูกค้า และงบประมาณที่ลูกค้าวางไว้ - ดูแลรับผิดชอบรายละเอียดงานตามแพคเกจการขาย ให้ตรงกับสิ่งที่ได้เสนอขายให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด - ประสานงานรายละเอียดงานขายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ตรงกับแผนงานขายที่วางไว้ - หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการขายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - คิดรูปแบบงานขายใหม่ ๆ อยู่เสมอ ให้ตรงกับแนวโน้มของสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับยอดขายเพิ่มมากขึ้น - จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ครบถ้วน ถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงาน - รวบรวมข้อมูลและรายงานรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้ความรับผิดชอบ ให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างสม่ำเสมอ - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า การบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ในด้านการขายเวลาโฆษณา
 3. มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีด้านธุรกิจสื่อและบันเทิง และการขายโฆษณา
 4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
 8. สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
 9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี Connection ที่ดีกับลูกค้า
 10. ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 11. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
How to apply
- สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E- Mail
Contacts
คุณปาริชาต วุฒิอรรถสาร , คุณอุบลวรรณ อิ่มอร่าม , คุณนภัสวรรณ เถินมงคล
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต
Chom Phon Chatuchak Bangkok 10900
Tel. : 02-118-0080
Email : pptvthailand_44@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-018-8198
Location
บริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บอร์ดคาสติ้ง จำกัด
Chom Phon Chatuchak Bangkok
Directions
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี หมอชิต รถไฟฟ้า MRT ลงสถานี พหลโยธิน ทางออก 2 รถเมย์สาย 555, 504, 187, 24, 107, 129, 92, 138
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company