รับสมัครด่วน
Oct 15, 2019
FM Supervisor งานอาคาร/ ซ่อมบำรุง - ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
pin locationLocation
pin location
Well Grow Industrial Estate Chachoengsao
salary iconSalary
salary icon20,000-22,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • • ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลา และลูกค้าพอใจในผลงานที่ได้รับ
 • • วางแผนและกำหนดการในการทำงานของทีมงาน
 • • บริหารจัดการงานด้านต่างๆภายในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 • • พัฒนาการซ่อมบำรุงและการหยุดทำงานของเครื่องมือเพื่อให้มีการซ่อมบำรุงฉุกเฉินน้อยลง
 • • ดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 • • ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก
 • • ประเมินราคาวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 • • ควบคุม และตรวจสอบ การเบิกจ่าย วัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
 • • ควบคุม ดูแลวัสดุ- อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และในสำนักงานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพ
 • • ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยรักษามาตรฐานการทำงานตามกำหนด และคอยสอดส่องให้เพื่อนร่วมงานปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานด้วย ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อพนักงานของบริษัทฯและพนักงานของลูกค้า
 • • เข้าใจหน้าที่ตามสัญญาและทำงานให้เป็นไปตามความคาดหมายของลูกค้าตามที่ได้ตกลงกันไว้
 • • มีการประสานงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • • ให้รายงานตัวต่อหัวหน้าวิศวกรและแจ้งความคืบหน้าของงานทุกสัปดาห์หรือตามวาระที่ต้องการ เข้าประชุมประจำสัปดาห์ ประจำเดือนเพื่อรับทราบเรื่องราวต่างๆ
 • • ประสานงานและปฏิบัติตามโครงการประหยัดพลังงาน
 • • ปฏิบัติงานตามระเบียบและนโยบายของบริษัท
 • • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
 3. มีความรู้ความสามารถ ทางด้านการบริหารจัดการบุคลากรภายในหน่วยงาน และมีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความรู้เรื่องศัพท์เทคนิค
 4. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน โดยใช้ประสบการณ์ ความคิดเชิงทฤษฏีหลักการ และความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลาย แหล่งเพื่อประเมินสถานการณ์ซึ่งอาจจะสลับซับซ้อนและตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก บุคลิกภาพดี สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร เพื่อใช้ในการชักจูงและโน้มน้าวการตัดสินใจของผู้อื่นและการเจรจาต่อรองภายในองค์กร
 6. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รักงานบริการ รักงานทางด้านการวิศวกรรม ขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้อื่น
Benefits
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - อาหาร(เฉพาะสาขาที่จัดการด้านการบริการอาหาร เท่านั้น)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
 • - เงินรางวัลต่างๆ ฯลฯ
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • - สมัครทาง E-mail
 • - สมัครด้วยตนเองได้ตามที่อยู่ของบริษัทฯ
 • - สนใจสมัครติดต่อ คุณอัศวิน และ คุณจินตนา*
Contacts
Khun Wara หรือ Khun Ananya
บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. : 081-374-2724 หรือ 081-815-3179
Email : sodexo14_311@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-714-0788
Website : www.sodexo.com
Location
Well Grow Industrial Estate
Bang Samak Bang Pakong Chachoengsao
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.