JobThai
รับสมัครด่วน
Dec 6, 2022

เจ้าหน้าที่ขายโมเดิร์นเทรด

pin locationLocation
pin location

Bang Sao Thong, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1. ดําเนินการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ผลักดันยอดขายสินค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีกําหนดในแต่ละเดือน - นําเสนอขายสินค้าใหม่ให้ได้ ตามนโยบายบริษัทฯ - กระจายสินค้าให้หลากหลาย - เจรจาต่อรองกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อประมาณการยอดขาย และกําหนดเป้าหมายร่วมกับผู้บังคับบัญชา - ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับสาขาทีมีศักยภาพในพืนที่รวมถึงการตกแต่งร้านด้วยอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของบริษัทฯ - เปิดลูกค้าโมเดิร์นเทรดใหม่ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพือรักษาความเป็นผู้นําในตลาด 2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมาณการยอดขาย และนําเสนอแผนการผลักดันสินค้าต่อผู้บังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงาน 3. ดําเนินการเก็บบัญชีให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ - ควบคุมยอดหนี้สินให้อยู่ในระดับทีไม่ให้เกิดความเสียหาย 4. เยียมและพัฒนาร้านค้า - การเยียมฝ่ายจัดซื้อและสาขาของลูกค้าในแต่ละเดือนเพือสร้างความสมพันธ์ทีดีและช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ - ประสานงานกับ PC ในห้างสรรพสินค้าทีรับผิดชอบ
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  2. มีประสบการณ์ด้านการขายโมเดิร์นเทรด, ประสานงานกับห้างอย่างน้อย 1 ปี
  3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย และวางแผนขาย
  4. มีมุมมองด้านการตลาด สามารถพัฒนาความคิดเชงกลยุทธ์ได้
  5. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และทักษะการขาย
  6. สามารถขับรถยนต์ได้ (มีรถยนต์สวนตัว)่
How to apply
สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณพิมลพรรณ โสมาศรี
บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
31/2 หมู่ที่ 3 เทพรัตน์
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10570
Tel. : 089-813-5902
Email : captain_80@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company