รับสมัครด่วน
Oct 11, 2019
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
pin locationLocation
pin location
Bangkok
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ(หน่วยงานก่อสร้าง)และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 • - จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยงภายในสถานประกอบกิจการ(หน่วยงานก่อสร้าง)
 • - จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง เพื่อจัดให้ลูกจ้างหรือผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
 • - กำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง เพื่อจัดให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสวมใส่ขณะปฎิติบัติงาน
 • - ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน รวมทั้งด้านการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย
 • - จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ และมีการอบรม (Morning Talk) ก่อนให้ปฎิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องทำงานที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิดอันตรายด้วย
 • - ประสานการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • - ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ
 • - รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ และติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน
 • - ร่วมประชุมกับโครงการก่อสร้างเพื่อรายงานความปลอดภัยและตอบข้อซักถามของเจ้าของโครงการกรณีเกิดเหตุ และแผนวิธีการป้องกัน
 • - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในงาน จป. **หากเคยผ่านงานธุรกิจก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
 4. มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับดี
 5. สามารถทำงานจันทร์-เสาร์ ได้
Benefits
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - เงินช่วยเหลือ (งานแต่ง งานบวช ค่าทำศพ)
 • - ประกันสังคม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - วันหยุดตามประเพณี ( 18วัน / ปี )
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-12 วัน (ตามอายุงาน)
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและงานกิจกรรมต่างๆของบริษัท
 • - ห้องฟิตเนส สนามกีฬา (สำนักงานใหญ่)
 • - กิจกรรมอบรมและสัมมนา
 • - ค่าที่พักอาศัย (กรณีประจำต่างจังหวัด)
 • - ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่งงาน)
 • - ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.30 - 17.30 น.
How to apply
 • 1. สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai
 • 2. ส่ง Resume สมัครงานผ่านทาง E-mail
Contacts
คุณธัญญะ เย็นสุข
บริษัท โซโนม่า จำกัด
เลขที่ 9 ซอยพุทธบูชา 38 (สำนักงานใหญ่)
Bangmot Thung Khru Bangkok
Email : sonomahr_39@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-039-2788
Location
Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.