JobThai
Dec 1, 2023

เจ้าหน้าที่อาวุโสพื้นที่เช่า - Leasing

pin locationLocation
pin location
bts iconBTS National Stadium, Siam
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ดำเนินการสำรวจร้านค้าในตลาดคู่แข่งเพื่อคัดเลือกร้านค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ศูนย์การค้ากำหนด เช่น ร้านค้าที่สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการ และร้านค้าที่มีศักยภาพในตลาด เป็นต้น 2. นำข้อมูลจากการสำรวจศูนย์การค้าคู่แข่งขันมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลร้านค้า และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ 3. นำเสนอขายพื้นที่ร้านค้ารายใหม่ๆ ทั้งทางโทรศัพท์ และออกพบลูกค้านอกสถานที่ 4. ตรวจสอบ และสำรวจพื้นที่ที่นำเสนอขาย เช่น ความถูกต้องของขนาดพื้นที่ ความพร้อมของงานระบบวิศวกรรมอาคาร เป็นต้น 5. จัดทำใบเสนอราคาของพื้นที่ที่จะนำเสนอขาย 6. นัดหมายลูกค้าเยี่ยมชมพื้นที่ที่นำเสนอขาย และแจ้งข้อมูลเงื่อนไขการลงจำหน่าย / การเช่าพื้นที่ให้ทราบ 7. เจรจาต่อรองอัตราค่าเช่ากับลูกค้าให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 8. ประสานงานกับแผนกพัฒนาพื้นที่ในการวัดพื้นที่จริง และจัดทำไฟล์ CAD ขนาดพื้นที่ เพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้า 9. จัดทำเอกสารจองพื้นที่ ( Proposal ) สัญญาบริการพื้นที่ พร้อมทั้งให้ลูกค้าลงนาม และแจ้งเรียกเก็บเงินมัดจำ 10. จัดทำเอกสารใบสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่า พร้อมส่งผู้บังคับบัญชาลงนามตามคู่มืออำนาจ 11. บันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ ERP เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้เช่า 12. จัดทำใบส่งเงินมัดจำ และใบส่งเงินอากรแสตมป์ของลูกค้าผ่านระบบ ERP เพื่อเตรียมนำส่งให้แผนกสินเชื่อในการออกใบแจ้งหนี้ 13. รวบรวมข้อมูลเอกสารฉบับสำเนาใบเสนอราคา เอกสารจองพื้นที่ ( Proposal ) ส่งต่อให้แผนกผู้เช่าสัมพันธ์เพื่อประสานงานการตกแต่งภายใน 14. รวบรวมข้อมูลเอกสารฉบับสำเนาใบเสนอราคา เอกสารจองพื้นที่ ( Proposal ) เอกสารใบสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่า และใบส่งเงินอากรแสตมป์ฉบับจริง ส่งต่อให้แผนกสินเชื่อเพื่อเป็น ฐานข้อมูลในออกใบหนี้แจ้งหนี้ค่าเช่าเดือนถัดไป
Qualifications
  1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ทำงาน : 2 - 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  3. ทักษะในงาน : มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ (สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้)
  4. คุณสมบัติส่วนบุคคล : บุคลิกดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
How to apply
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail
Contacts
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Email : mbk-center14_501@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-853-7000
LINE ID: @mbkcareer
Location
Wang Mai Pathum Wan Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.