Dec 7, 2021

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมระบบ (SAP Support Analyst) – IT

pin locationLocation
pin location

Chatuchak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
→วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ SAP ใน Module ที่ได้รับมอบหมาย 1 Module และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง →ประสานงานกับหน่วยงาน / เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา •เนื่องจากระบบ SAP เป็น Integrate System การพัฒนา หรือแก้ไขปัญหามักจะมีการเชื่อมต่อกับระบบงานในหลาย Module ในกำรสนับสนุนจึงอาจจะต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ดูแล Module อื่นๆ เพื่อหำทำงแก้ไขปัญหาร่วมกัน •ปัจจุบันมีการเชื่อมต่อโปแกรมระบบ SAP และ →ดำเนินการป้องกันปัญหา •ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดซ้ำ, ทดสอบ Solution และแจ้งให้เพื่อนร่วมงานท่านอื่นทราบ •ในกรณีที่ปัญหาเกิดจากความไม่เข้าใจของผู้ใช้งาน ควรจะจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานท่านอื่นทราบ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขั้นตอนที่มีความซับซ้อน •กระตุ้นให้ผู้ใช้สามารถใช้ระบบ SAP ใน Module ที่ตนเองรับผิดชอบ และ/หรือ ระบบที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ →วิเคราะห์ และร่วมพัฒนาโปรแกรมระบบ SAP •ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา หรือความต้องการของแต่ละหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากระบบงาน หรือขั้นตอนการทำงาน •นำเสนอข้อมูลและประเมินทางเลือก แนวทางการตัดสินใจและแนวทางดำเนินงานพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ของระบบ •ดำเนินการ และประสานงานในการพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ของระบบ เช่น การยืนยันความต้องในการนำเสนอ Prototype, การกำกับดูแลให้ผู้ใช้ทดสอบ/ยืนยันความถูกต้อง, การฝึกอบรมผู้ใช้งาน, การสนับสนุนระบบเมื่อมีการติดตั้งจริง และการติดตามผลภายหลังจากที่นำระบบมาใช้งานจริง
Qualifications
  1. ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในงานบริการด้านสนับสนุนโปรแกรมระบบ ERP หรือระบบบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
  3. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขบวนการทางธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี, ระบบการเงิน, ภาษีอากร, ระบบงานขาย, ระบบจัดซื้อ, ระบบการวางแผนการผลิต, ระบบโลจิสติก
  4. สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ/ขั้นตอนการทำงานได้
  5. สามารถสื่อสารให้ผู้ใช้เข้าถึงแนวโน้ม, ประเด็นปัญหา, ความล่าช้า หรือ เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในระบบงานที่ดูแล
  6. สามารถสื่อสารให้ผู้ใช้รับรู้ถึงปัญหาที่ระบบส่วนกลาง หรือระบบงานที่เกี่ยวข้องที่อาจจะมีผลต่อการทำงานของผู้ใช้ที่หน้างาน
  7. เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันที
  8. ศึกษา, วิเคราะห์, ตรวจสอบหาจุดเสียและตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ใน Module ที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง
  9. สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ว่าควรจะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมระบบ SAP อาวุโส หรือจะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
Contacts
คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
Tel. : 02-785-7211
Email : thaibev_515@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Chom Phon Chatuchak Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company