JobThai
รับสมัครด่วน
Oct 1, 2022

ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายผลิต

pin locationLocation
pin location

Nava Nakorn Industrial Estate Nakon Ratchasima Nakhon Ratchasima

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท - รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน - สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ - สามารถวางแผนงานการผลิตได้ตามออเดอร์สินค้า และลดการสูญเสีย ได้เป็นอย่างดี - สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต สั่งงานและแก้ไขงานได้ - ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา และกำหนดวิธีการป้องกัน - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่น ๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับ และให้มีความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 35 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น อุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้าหรืออิเลคทรอนิกส์
  3. มีประสบการณ์ในการจัดการและบริหารงานสายการผลิต 5 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของการผลิตงานพิมพ์ โรงพิมพ์ รวมถึงเข้าใจเครื่องพิมพ์ และวัสดุงานพิมพ์
  5. มีทักษะความเป็นผู้นำที่เข็มแข็งในการตัดสินใจและการบริหารทีมงาน มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
  7. มีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งใบสมัครมาที่บริษัทฯ - สมัครที่บริษัทโดยตรง
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
999/5 ม.1 ถ.มิตรภาพ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร สูงเนิน
Na Klang Sung Noen Nakhon Ratchasima 30380
Tel. : 044-335-523 ต่อ 109 หรือ 081-255-6290
Email : nepjobs_79@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-335-448
Location
Nava Nakorn Industrial Estate Nakon Ratchasima
Na Klang Sung Noen Nakhon Ratchasima
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company