รับสมัครด่วน
Sep 21, 2020

หัวหน้าคลังสินค้า สาขาชะอำ

pin locationLocation
pin location

Cha-am, Phetchaburi

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
วางแผน บริหาร ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับ การรับ-จ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงควบคุมดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บ และตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การตรวจนับสินค้า การจัดสต๊อกสินค้า ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสุงสุด
Qualifications
  1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิโลจิสติกส์ หรือ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 40 ปี
  3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้ามาอย่างน้อย 5 ปี
  4. มีภาวะผู้นำและมีทักษะการบริหารทีมงาน
  5. มีความสามารถในการวางแผนงาน
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  7. มีทักษะการบริหารความขัดแย้งและขจัดข้อโต้แย้งได้ดี
  8. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
How to apply
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที - สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ - ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย) 3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) 4. ประวัติย่อ (Resume) - สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ ***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
Contacts
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
Tel. : 065-528-9771
Email : Thainamth_459@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0655289771
Location
สาขาชะอำ
Cha-Am Cha-am Phetchaburi
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.