JobThai
Sep 29, 2022

Area Manager ผู้จัดการเขตร้านชินคันเซ็น ซูชิ

pin locationLocation
pin location

Khlong Luang, Pathum Thani

salary iconSalary
salary icon30,000 - 45,000 (ตามประสบการณ์)
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1. งานการบริหารธุรกิจ 1.1. วิเคราะห์และทำความเข้าใจกับเป้าหมายที่ได้รับ พร้อมทั้งกำหนดงบประมาณในการบริหารร้าน ต้นทุนการผลิต ต้นทุนของบุคลากรรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ 1.2. อธิบายและสื่อสารให้ผู้จัดการร้านทุกร้านได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 1.3. วางแผนบริหารร้านและค่าใช้จ่ายของแต่ละร้านให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 1.4. ควบคุมดูแล ติดตามและตรวจสอบผลประกอบการของร้านและวัดผลตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ แก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้แก่ร้านที่รับผิดชอบ 2 งานการบริหารยอดขาย 2.1. กำหนดยอดขายของร้านแต่ละร้านที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆร้านมีเป้าหมายในการขายทั้งรายวันและรายเดือนอย่างชัดเจน 2.2. ชี้แจง ควบคุมดูแลและติดตาม จนมั่นใจว่าทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขของแผนการตลาดและโปรโมชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 100% 2.3. ตรวจสอบยอดขายของร้านที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน เพื่อวิเคราะห์หาผลต่างและทำความเข้าใจกับยอดขายที่เกิดขึ้น ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานในร้านที่มีปัญหา 2.4. ศึกษาและทำความเข้าใจที่มาของยอดขาย และ Sales Mixed เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการขายได้อย่างถูกต้อง 3. งานการบริหารบุคคล 3.1. จัดทำแผนอัตรากำลังคนในระดับผู้จัดการร้าน 3.2. สรรหา และคัดเลือกผู้จัดการร้านตามวิธีและมาตราฐานที่กำหนดเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ต้องการ 3.3. ดูแลให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมและผ่านการฝึกฝนมาอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกกระบวนการ ตลอดจนสามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฎิบัติงาน 4. งานการบริหารลูกค้า 4.1. ตรวจสอบดูแลมาตรฐานO.E.C,มาตรฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้างและสภาพร้าน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 4.2. ดำเนินการแก้ปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าปัญหาของลูกค้าได้รับการแก้ไขอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 4.3. สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเป็นตัวแทนในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อให้ร้านเป็นที่รู้จักและที่นิยมในพื้นที่ที่ร้านตั้งอยู่
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการบริหารควบคุมภายในร้านอาหารไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป
  4. สามารถเดินทางได้ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
  6. มีทักษะความเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี
  7. สามารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  8. มีทักษะการสอนและถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
  9. ทนแรงกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและทันต่อสถานะการณ์ต่างๆ
  10. มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ผลักดันและพัฒนาทีมได้เป็นอย่างดี
How to apply
- ส่งเอกสารผ่านทางอีเมลของบริษัท - โทรติดต่อสอบถาม (เวลา 09.00-18.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์)
Contacts
คุณจีจี้
บริษัท เดอะ ฟู้ด ซีเล็คชั่น กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tel. : 091-791-9501
Email : foodselection.hr_37@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ดูแลสาขาภายในกรุงเทพและปริมณฑล
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company