รับสมัครด่วน
Jun 22, 2021

ผู้จัดการแผนกบัญชี

pin locationLocation
pin location

Lat Phrao, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.สนับสนุนนโยบาย วางแผนงานบัญชีและปฎิบัติให้สอดคล้องตามข้อบังคับ ข้อกำหนดอื่นๆ ขององค์กร 2.วางระบบและรูปแบบขั้นตอนวิธีการปฎิบัติงาน (Work Flow ) ในแต่ละส่วนงานตามระบบบัญชีและมาตราฐาน 3.ควบคุมตรวจสอบและบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร 4.ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบเอกสารรายงานการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่วนงานบัญชี 5.จัดเตรียมรายงานงบการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และยื่นต่อหน่วยงานต่างๆ 6.จัดเตรียม ตรวจสอบรายงานภาษีและวางแผนภาษีเงินได้ขององค์กร 7.สนับสนุน และพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานบัญชี 8.ปฎิบัติงานและกำหนดแนวทางการบริหาร จัดการร่วมกับหน่วยงานอื่นตามผังโครงสร้างองค์กร 9.ควบคุมและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน 10.วางแผนและตรวจสอบงบประมาณประจำปี 11.ควบคุมและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขายและแบบ ภพ.30 และภาษีอื่นๆ 12.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆในบริษัทฯ เพื่อให้งานในความรับผิดชอบบรรลุเป้าหมาย 13.วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมถึง KPI ของแผนก เพื่อใช้ในแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแผนกต่อไป 14.ติดต่อและประสานงานกับกรมสรรพากร 15.ติดตามข่าวสารทางด้านภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร 16.เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 17.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศหญิง
  2. อายุ 35-45 ปี
  3. วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
  4. ถ้าผ่านการทำงานในบริษัทมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 10ปี ระดับหัวหน้างาน 3ปี
  6. มีความละเอียดรอบคอบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สามารถประสานงาน ได้เป็นอย่างดี
  7. ด้านทักษะ จะต้องโปรแกรมบัญชีของบริษัทฯเป็น มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
  8. มีประสบการณ์งานด้าน audit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Jobthai - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท พร้อมสัมภาษณ์ทันที
Contacts
คุณธนวัฒน์ (แป๊ก)
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
Tel. : Tel : 02-942-1433 Ext. 608 Mobile : 063-393-1786
Email : massteclink_34@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok
Directions
**ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล** 02-942-1433 ต่อ 4705 หรือ 4703 หรือ 4701
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.