JobThai
Dec 7, 2022

ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)

pin location
pin location

Phra Samut Chedi, Samut Prakan

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
- กำหนดการวางแผน ทบทวนอนุมัติการตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพวัตถุดิบ (วัตถุดิบทั่วไป เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์)ให้สอดคล้องและครอบคลุมตามข้อกำหนด) - กำหนดและทบทวนข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบใหม่ (วัตถุดิบทั่วไป เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์) - กำหนดและทบทวนข้อกำหนดมาตรฐานวัตถุดิบ(วัตถุดิบทั่วไป เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์) ที่ใช้ให้เป็นปัจจุบัน - กำหนด ทบทวนการดำเนินการสรุปแนวโน้มคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุดิบ-ค่าทางโภชนะ (วัตถุดิบทั่วไป เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์) - กำหนด พิจารณามาตรการเพื่ออนุมัติและเสนออนุมัติมาตรการแก้ไข-ป้องกัน หากพบความไม่สอดคล้องของวัตถุดิบ(วัตถุดิบทั่วไป เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์)และหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องสู่แนวทางป้องกัน - กำหนด ทบทวนการดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงคุณภาพวัตถุดิบใหม่ (วัตถุดิบทั่วไป เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์) - กำหนด ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการตรวจรับและมาตรฐานของวัตถุดิบ - กำหนด ทบทวนการตรวจประเมินผู้ขายตามการร้องขอของจัดซื้อและตรวจประเมินภายในองค์กรตามการร้องขอของหน่วยงานในองค์กร - กำหนด ทบทวนการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาตามขั้นตอนการทำงานและเอกสารสนับสนุน เป็นต้น -กำหนด ทบทวนการวัดผลการทำงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา - กำหนด ทบทวนการสรุปผลการดำเนินการตามเป้าหมายและนโยบายบริษัทและทบทวนการดำเนินการของผู้ใต้บังคับบัญชา นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและองค์กร - กำกับ ผลักดันทีมงาน ให้นำหลักการ TPM มาประยุกต์ใช้ และปฏิบัติตามระบบคุณภาพ - กำกับ ผลักดันทีมงาน ให้ปฏิบัติตามการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - เข้าร่วมประชุมหรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. ปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,วิศวกรรมทางอาหาร,วิทยาศาสตร์การอาหาร,สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร/อาหารสัตว์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 35 - 40 ปี
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพอาหาร/อาหารสัตว์ ในด้านวัตถุดิบไม่ต่ำกว่า 7 ปี
  4. ผ่านการอบรมระบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร/อาหารสัตว์
  5. มีความรู้และเข้าใจในระเบียบ ข้อกำหนดคุณภาพ มาตรฐานของอาหาร/อาหารสัตว์
  6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะการซับซ้อน
  7. มีทักษะการทำงานโดยนำ PDCAและระบบบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้
1. ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่บริษัท 2. ส่งข้อมูลมาที่ E-mail Address ของบริษัท 3. ส่งจดหมายสมัครงานมายังบริษัท พร้อมเอกสารการสมัครงาน 4. สมัครผ่าน JobThai
คุณลลิตภัทร พวงจำปา
บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
266 ม.11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Nai Khlong Bang Pla Kot Phra Samut Chedi Samut Prakan