Nov 27, 2020

ผู้จัดการโครงการ (PM)

pin locationLocation
pin location

Huai Khwang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในโครงการต่างๆ หรือที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารของบริษัท 2.บริหาร ควบคุม กำกับ ดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา การควบคุมงานให้ได้มีคุณภาพ การควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ 3.จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการใช้งานให้กับหน่วยงาน ได้แก่ -แบบประกอบสัญญา -ข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบ -สัญญา, ข้อตกลงต่างๆ ต่อท้ายสัญญา (ถ้ามี) -Bill of Quantity (Schedule of Rates) -ผังแสดงการบริหารโครงการแสดงลำดับขั้นการบริหาร, วิธีการติดต่อและรับ-ส่งเอกสาร -แบบงานสถาปัตยกรรม, งานโครงสร้าง และงานระบบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่บริษัทรับผิดชอบ 4.รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการจากฝ่ายบริหาร/ผู้จัดการแผนก ก่อนเริ่มทำหน้าที่ในโครงการนั้น 5.ปรึกษากับผู้จัดการแผนกในการแจกจ่ายงานให้เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ในหน่วยงานให้เหมาะสม 6.ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของแบบต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดประกอบแบบ (Specification)สัญญา และข้อตกลงต่อท้ายสัญญา (ถ้ามี) โดยละเอียด 7.สรุปวิธีการทำงาน วางแผน ติดตาม และรายงานผลของการปฏิบัติงานต่างๆ 8.ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแบบก่อสร้างในเบื้องต้น โดยคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรง ความเหมาะสมในการใช้งาน การบำรุงรักษาง่ายพร้อมทั้งทำบันทึกแสดงความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อหารือกับผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการต่อไป 9.รวบรวมปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่างๆ ของแบบ / ข้อกำหนดทั้งจากการตรวจสอบของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 10.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน เช่น รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย ตลับเมตร ไฟฉาย ฯ 11.กรณีโครงการอยู่ต่างจังหวัดที่เจ้าหน้าที่ต้องอยู่ประจำจะต้องเดินทางไปสำรวจโครงการก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะต้องจัดหาที่พักและประสานงานเรื่อง Site Office ฯ 12.ปรึกษา และหาข้อสรุปเกี่ยวกับวิธี และขั้นตอนการทำงานร่วมกับผู้รับเหมาหลัก 13.รวบรวม ติดตาม รวจสอบในเรื่องการขอเบิกเงินงวดงาน งานแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมาหลัก/ผู้ควบคุมงาน 14.เมื่อโครงการใกล้แล้วเสร็จจะต้องทำหน้าที่เตรียมการปิดโครงการโดยจะต้องสรุปเรื่องที่ยังคงค้างทึต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น 15.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหมด
Qualifications
  1. เพศชาย
  2. วุฒการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (โยธา), สถาปัตยกรรม, บริหารงานก่อสร้าง
  3. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมอาคาร หรือสถาปัตยกรรม อย่างน้อย 10 ปี
  4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย 3 ปี
  5. เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการสนามในโครงการอาคารขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
  6. มีความรู้ความสามารถในสายงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับงานที่บริษัทดำเนินการ
  7. มีความรู้ ทักษาะ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานดี
  8. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีทการงาน
  10. **หากมีประสบการณ์ด้าน facade จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
How to apply
- สมัครทาง E-mail - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทางไปรษณีย์
Contacts
คุณเกศราภรณ์ เพราะสุนทร
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel. : 02-318-1383
Email : yhsi1_61@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-319-1782
Location
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok
Directions
เดินทางโดยรถยนต์ :จากแยกอโศก ขับตรงมาทางที่จะไปคลองตัน ผ่านแยกโรงพยาบาลกรุงเทพ ตรงมาเจอฟูดแลนด์อยู่ซ้ายมือ อาคารอยู่ติดกับฟูดแลนด์ ใต้อาคารจะมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินทางโดยรถประจำทาง : ปอ.113, ปอ.206, 58, 93, 99, 60, 58, 11, 545, 206, 174 เดินทางโดย APL : สถานีรามคำแหง (ประมาณ 1.1 กม.) เดินทางโดย BTS : สถานีทองหล่อ (ประมาณ 2.6 กม.), สถานีเอกมัย (ประมาณ 2.7 กม.), สถานีพร้อมพงษ์ (ประมาณ 2.7 กม.) เดินทางโดย MRT : สถานีเพชรบุรี (ประมาณ 3.1 กม.) เดินทางโดยเรือ : ท่าชาญอิสระ
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.